Tinglysningsretten

Godt at vide inden du tinglyser.

Al tinglysning foregår digitalt på hjemmesiden www.tinglysning.dk. Det er muligt at tinglyse i Tingbogen for fast ejendom, Bilbogen, Andelsboligbogen og Personbogen.

Som almindelig borger skal du ikke oprettes som bruger af Den Digitale Tingbog. Alle har adgang til Den Digitale Tingbog og kan underskrive og anmelde dokumenter, hvis de har en digital signatur/NemID.

Det er dog en god ide at overveje, om man har de juridiske forudsætninger for at tinglyse.

Rent praktisk er tinglysningsprocessen delt i tre faser:

  1. Vælg den relevante dokumenttype under ”Ny Anmeldelse” og udfyld alle trin. Personen, der har oprettet anmeldelsen, vil fremadrettet blive kaldt ”Anmelder”.

  2. Når anmeldelsen er færdiggjort og lagt i underskriftsmappen, skal de relevante parter logge ind med deres NemID og underskrive digitalt.

  3. Når alle underskrifter er på plads, skal anmelder sørge for at anmelde til tinglysning. Hvis der afkræves tinglysningsafgift for dokumenttypen, vil betalingen foregå her.

Vær opmærksom på, at det er anmelder, der har det juridiske ansvar for indholdet i anmeldelsen.

Benyt vores vejledninger
Vores vejledninger indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at hjælpe dig igennem den pågældende anmeldelse sammen med den tekst, der fremgår af skærmbillederne i Den Digitale Tingbog. Grundlæggende viden om den pågældende dokumenttype vil fremgå af indholdet på den side, hvor vejledningen er placeret.

Hotline
Vores hotline kan være behjælpelig, hvis du har tekniske problemer. Tinglysningsretten kan – som domstol – ikke yde juridisk vejledning. Hotline kan kontaktes på tlf. 7022 1800.

Genvejstaster

Der kan benyttes genvejstaster på www.tinglysning.dk. Hold musen hen over de grå "knapper" og få vist genvejen til de enkelte "knapper".

Genvejstasterne er angivet som fx ”Alt + N”, som betyder, at man skal holde ”Alt” knappen nede samtidig med ”N”. Derudover kan ”Tab” og piletaster benyttes.

Kombinationen af funktionstasterne kan variere afhængig af, hvilken browser, der benyttes.

Kladder

Anmelder kan oprette en kladde, hvis en anmeldelse ikke kan gøres færdig med det samme. Hvis ejendommen(e) i trinnet "Find ejendom" skal ændres, skal der laves en ny anmeldelse.

Kladde funktionen bør altså ikke benyttes som skabelon til fx et endeligt skøde, hvor anmelder genbruger samme kladde til forskellige handler mv. I nogle tilfælde vil oplysningerne ikke blive fornyet. Der bør i stedet oprettes en brugerformular til denne type anmeldelse, hvor felterne kan gøres variable og andre faste.

Læs om brugerformularer.

Alle kladder, der ikke har været opdateret i mere end 90 dage, slettes automatisk.

Manuel behandling

Ca. 85% af alle anmeldelser bliver tinglyst automatisk.

De øvrige anmeldelser udtages til manuel behandling. Generelt skyldes den manuelle behandling, at der er behov for en vurdering af den enkelte sag. Det vil normalt skyldes sagens kompleksitet, og at der er oplysninger i Tingbogen, der ikke kan tolkes maskinelt.

Anmeldelser, der indeholder information til Tinglysningsretten, vil også altid blive udtaget til manuel behandling. Det er derfor vigtigt at overveje, om der er behov for et sådant ”følgebrev”.

Advokater og ejendomsmæglere bør være opmærksom på, at når der tinglyses skøder i henhold til fuldmagter udstedt til et advokat- eller ejendomsmæglerfirma, kan der kun ske automatisk tinglysning, hvis de medarbejdere, der skriver under på vegne af advokat- eller ejendomsmæglerfirmaet, er oprettet i tinglysningssystemets underskriftsdatabase.

Prøvetinglysning

En prøvetinglysning er alene en maskinel gennemgang af anmeldelsen. Ved prøvetinglysning prøves kun de tekniske betingelser for tinglysning - altså om dokumentet indeholder nødvendige indtastninger/oplysninger.

Underskrifter og fuldmagter kontrolleres ikke, da en prøvetinglysning ikke slår op i de enkelte databaser. Derfor kan der fremkomme bemærkninger om manglende underskrifter eller fuldmagter.

Når en anmeldelse har været sendt til prøvetinglysning, vil det derfor heller ikke blive oplyst i svaret fra tinglysningssystemt, om dokumentet vil få anmærkninger, og i øvrigt om dokumentet vil kunne tinglyses.

Tekniske krav

Den Digitale Tingbog understøtter umiddelbart de samme browsere som NemID. Læs NemID's tekniske krav.

Vi kan dog ikke garantere, at www.tinglysning.dk virker i alle kombinationer af browsere og styresystemer, da det ikke er muligt for os at teste alle kombinationer.

Kan anmeldelsen ikke sendes til underskriftsmappen, kan det skyldes, du benytter en ældre version af Internet Explorer. I dette tilfælde skal kompatibilitetsvisningen for www.tinglysning.dk fjernes.

Vejledning

Sidst opdateret: 19. juni 2020