Gå til sidens indhold

Et dødsbo er alle de ejendele, værdier og gæld, som en person har, når han/hun dør. Det er skifteretten i den retskreds, hvor en afdød boede, der sikrer, at dødsboet gøres op og fordeles korrekt.

En række ting afgør, hvilke måder et dødsbo enten kan skiftes, skal skiftes, eller ikke må skiftes på. Skifteretten kan bestemme, at et dødsbo skal behandles som boudlæg, hvis boet ikke har nogen særlig værdi. Skifteretten kan også bestemme, at boet skal behandles af en professionel bobestyrer, som normalt er en advokat med speciale i dødsboer. I andre tilfælde har arvingerne mulighed for at vælge skifteform.

Skifteretten vælger, hvordan et bo kan eller skal skiftes ud fra reglerne i dødsboskiftelovens kapitler 12-16. 

Hvordan beregnes dødsboets værdi?

Dødsboets værdi opgøres som summen af alle afdødes værdier minus al afdødes gæld.

Udgifter i forbindelse med bobehandling og begravelse betales af dødsboet. Det betyder, at udgifter til fx advokat, kiste og sammenkomst trækkes fra boets værdi, inden man ser på grænserne for boudlæg, ægtefælleudlæg og boafgift (tidligere blev boafgift kaldt arveafgift). 

Hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle, og der ikke er tegnet en ægtepagt eller anden form for særeje i ægteskabet, er dødsboets værdi halvdelen af parrets samlede værdier minus halvdelen af deres samlede gæld.

Hvis der er særeje eller ægtepagt mellem den afdøde og ægtefællen, består dødsboet af hele den afdødes særeje (både værdier og gæld) og halvdelen af parrets fælleseje (både fælles værdier og fælles gæld).

Hvad kan trækkes fra ved beregning af boets værdi?

Når et dødsbos værdi gøres op, kan nogle udgifter i forbindelse med begravelsen trækkes fra. Det har blandt andet betydning i forhold til beløbsgrænserne for boafgift og boudlæg.

Hvis man gemmer bilag og kvitteringer, kan man fratrække rimelige udgifter til:

 • Bedemand
 • Kiste og urne
 • Kørsel i rustvogn
 • Dødsannonce
 • Kistepynt
 • Orgelspil og korsang
 • Mad/drikke i forbindelse med begravelsen
 • Køb og vedligeholdelse af gravsted
 • Gravsten og inskription

Hvad er et proklama i Statstidende?

Bortset fra ved dødsboer med meget lille værdi, som afsluttes med boudlæg, vil skifteretten sætte et proklama i Statstidende i forbindelse med bobehandlingen.

Et proklama er en annonce, der efterlyser folk eller virksomheder, som den afdøde har gæld til. Når proklamaet er offentliggjort i Statstidende, har eventuelle kreditorer en frist på otte uger til at opgøre og indsende deres krav til boet. Kravet til boet skal anmeldes på Skifteportalen, før proklamafristen anses for at være afbrudt.

På Skifteportalen kan du som kontaktperson i boet se de krav, der er anmeldt til boet. Du får adgang til Skifteportalen, når boet er udleveret.

Du kan logge ind på Skifteportalen på www.minskiftesag.dk
 
Her kan du finde mere vejledning til Skifteportalen

Gæld til Skattestyrelsen og gæld med lovlig pant er undtaget fra fristen, men andre kreditorer mister retten til at få penge udbetalt af boet, hvis de ikke sender deres krav inden for fristen.

Hvad gør vi, hvis der er mere gæld end aktiver? - udbakningsreglen

I de fleste boer har arvingerne mulighed for at lade boet overgå til bobestyrerbehandling og derved frigøre sig fra den personlige hæftelse, hvis det viser sig, at boet er insolvent (boet giver underskud). Dette kan ske på betingelse af, at det modtagne tilbageleveres, eller værdien af det modtagne erstattes.

Den enkelte arving er ikke frigjort fra den solidariske hæftelse ved blot at tilbagelevere det, som denne arving selv har modtaget, da arvingerne hæfter solidarisk for boets samlede krav.

Det er vigtigt at reagere hurtigt, hvis man ønsker at benytte sig af udbakningsreglen. En egentlig tidsfrist findes ikke, men det er fast antaget i den juridiske teori, at man kun kan fortryde i medfør af reglen, hvis man kort tid efter insolvensen (at boet giver underskud) er konstateret, anmoder skifteretten om bobestyrerbehandling.

Hvilke beløbsgrænser gælder?

Beløbsgrænserne justeres hvert år. Det er tidspunktet for et dødsfald, der bestemmer, hvilke beløbsgrænser der gælder for dødsboets behandling.

Dødsfald i 2023:

 • 49.000 kr. Boudlæg
 • 321.700 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 643.400 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 850.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Dødsfald i 2022:

 • 47.000 kr. Boudlæg
 • 312.500 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 625.000 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 820.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Dødsfald i 2021:

 • 47.000 kr. Boudlæg
 • 308.800 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 617.600 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 810.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Dødsfald i 2020:

 • 46.000 kr. Boudlæg
 • 301.900 kr. Bundfradrag for boafgift (tidl. arveafgift)
 • 603.800 kr. Bundfradrag for boafgift, hvis afdøde sad i uskiftet bo
 • 790.000 kr. Ægtefælleudlæg/suppleringsarv

Kan vi vælge at få hjælp fra en advokat?

Bobehandlingen af et dødsbo kan kræve en del research, udregninger og papirarbejde. Og selv hvis dødsboet ikke skal behandles af en bobestyrer, kan familien og arvingerne godt vælge at bede en advokat om at hjælpe sig med at gøre boet op og afslutte det. Hvis man får en advokat til at hjælpe med boet, betaler dødsboet for advokaten - og udgiften til advokat bliver betalt, før der beregnes boafgift og arven gøres op.

Hvad er Skifteportalen?

Hvis afdøde er gået bort efter d. 15. november 2022, skal du anmelde alle krav til dødsboet via domstolenes selvbetjeningsløsning, Skifteportalen.  

Der er en række situationer, hvor du skal bruge domstolenes skifteportal. Det er fx hvis:

 • Du har et krav mod dødsboet: Hvis du har et økonomisk udestående med en person, der er gået bort, fx hvis afdøde skylder dig eller din arbejdsplads penge.

Der er en række situationer, hvor du kan bruge domstolens skifteportal:

 • Dødsboet har et tilgodehavende hos dig: Hvis du eller din virksomhed skylder afdøde penge. Et tilgodehavende kan anmeldes på Skifteportalen eller direkte til dødsboets kontaktperson.
 • Du har en ejendel, som tilhørte den afdøde: Hvis du er i besiddelse af en ejendel, som har tilhørt den afdøde, kan du oprette effekterne på Skifteportalen eller kontakte kontaktpersonen direkte.
 • Afdøde havde en eller flere ejendele, som du ejer: Hvis afdøde var i besiddelse af en eller flere ejendele, som du ejer, kan du oprette en forespørgsel via minskiftesag.dk.
 • Du har brug for at få oplysninger om boets kontaktperson: Hvis du har en retlig interesse i at få oplysninger om boets kontaktperson. Det kan for eksempel være, hvis du som virksomhed har en kunde, der er gået bort, hvis forsikringer eventuelt skal opsiges. I så fald kan du oprette en forespørgsel til dødsboet via minskiftesag.dk.

Du kan logge ind på Skifteportalen på www.minskiftesag.dk. 
 
Her kan du finde mere vejledning til Skifteportalen.

Sidst opdateret: 09. januar 2023