Gå til sidens indhold

Du kan søge om gældssanering, hvis din gæld er så stor, at du ikke inden for de nærmeste år har udsigt til at kunne betale den.

Du søger om gældssanering i skifteretten, som er en del af din lokale byret. I Storkøbenhavn er det Sø- og Handelsretten, som håndterer gældssanering.

Skifteretten vurderer, om du kan få hjælp til at blive gældfri og hvordan. I nogle tilfælde kan gælden blive slettet ved gældssanering. I andre tilfælde vil gælden blive nedskrevet til et mindre beløb, som du skal betale over en periode på normalt tre år. 

Hvem kan søge gældssanering?

Kun privatpersoner kan søge gældssanering. Selskaber, virksomheder, foreninger og lignende kan ikke søge gældssanering. Du har også mulighed for at søge gældssanering i forbindelse med konkurs. Det kan du læse mere om under ’Hvad gælder ved gældssanering i forbindelse med konkurs?’

Hvad skal man opfylde for at få gældssanering?

Der er to grundbetingelser for, at du kan få gældssanering:

  • at du ikke kan betale din gæld – hverken nu eller inden for de nærmeste år
  • at en gældssanering vil medføre en varig forbedring af dine økonomiske forhold

Det betyder, at du skal være håbløst forgældet. Skifteretten vurderer i den forbindelse, hvor stor din gæld er og sammenholder den med dine muligheder for at betale gælden.

Forhold der efter praksis kan spille ind i forhold til, om du opfylder betingelserne for at få gældssanering:

  • Du skal normalt have fast fuldtidsarbejde og have stabile indkomst- og boligforhold
  • Hvis du ejer noget af værdi, fx en ejer- eller andelsbolig eller en bil, kan skifteretten betinge gældssanering af, at du sælger din bolig.

Hvornår er gældssanering ikke mulig?

Du kan normalt ikke få gældssanering, hvis:

1. Du har uafklarede økonomiske forhold , fx fordi du er arbejdsløs, uden bopæl eller er studerende

2. Du har handlet uforsvarligt i forhold til din økonomi. Det kan fx være tilfældet, hvis:

  • en betragtelig del af din gæld er stiftet på et tidspunkt, hvor du ikke har kunnet betale den gæld, du i forvejen havde
  • en betragtelig del af din gæld er opstået som følge af, at du har taget en stor økonomisk chance
  • en betragtelig del af din gæld er stiftet til forbrug, medmindre gældsstiftelsen som følge af særlige omstændigheder fremstår som rimelig
  • en betragtelig del af gælden systematisk er oparbejdet til det offentlige

I situationer hvor forhold under punkt 2 gør sig gældende, kan du i nogle tilfælde alligevel få gældssanering, hvis din gæld betragtes som gammel (typisk 6-8 år).

3. En betragtelig del af din gæld er stiftet ved forhold, som er strafbare, eller hvor du har erstatningspligt. I situationer hvor forhold under punkt 3 gør sig gældende, kan du afhængigt af forholdene alligevel få gældssanering, hvis din gæld betragtes som gammel (typisk 6-8 år).

4. Du har undladt at afdrage på din gæld i perioder, hvor du har haft rimelig mulighed for det

5. Du har indrettet dig med henblik på at få gældssanering

6. Du har stiftet ny gæld, efter din ansøgning om gældssanering er afleveret og under behandling.

Skifteretten kan også nægte gældssanering af andre grunde.

Hvordan behandles en ansøgning om gældssanering?

Skifteretten gennemgår din ansøgning og kan afvise den, hvis det er åbenbart, at du ikke kan få gældssanering.

Hvis skifteretten vurderer, at du har mulighed for at få gældssanering, bliver du indkaldt til et møde, hvor I gennemgår din ansøgning. Du vil få spørgsmål om dine personlige, arbejdsmæssige og økonomiske forhold. Din ægtefælles eller samlevers økonomi indgår også i vurderingen.

Hvis skifteretten efter mødet fortsat vurderer, at der er mulighed for, at du kan få gældssanering, vil de tilbyde at indlede en gældssaneringssag for dig.

Skifteretten indleder en gældssaneringssag

Skifteretten vil udpege en medhjælper, der står for sagsbehandlingen, og som du skal give alle nødvendige oplysninger til. Medhjælperen, der er advokat, giver alle, du skylder penge (dine kreditorer), besked om, at de kan komme med deres krav inden for en tidsfrist. Der vil også blive indrykket en annonce i Statstidende.

Sammen med medhjælperen laver du et forslag til din gældssanering. Forslaget skal redegøre for din gæld og økonomi. Hvis medhjælperen vurderer, at du har råd til at afdrage en del af gælden, skal forslaget også indeholde et budget for en samlet periode, hvor du afdrager på gælden.

I forslaget vil alt, som hver måned er i overskud, når faste godkendte udgifter og et rådighedsbeløb er fratrukket, skulle gå til dem, du skylder penge i en periode på normalt tre år. I den periode vil du have en stram økonomi. Skifterettens medhjælper vejleder dig om, hvad du kan tage med i budgettet til faste udgifter. Rådighedsbeløbet bliver beregnet ud fra faste takster.

Er der intet tilbage af husstandens indtægter, når de faste udgifter og rådighedsbeløbet er fratrukket, kan gældssaneringen ende med, at din gæld bliver slettet.

Du vil på et tidspunkt også blive indkaldt til et møde i skifteretten med dem, du skylder penge (et såkaldt kreditormøde).

Når du er kommet med dit forslag, beslutter skifteretten, om og hvordan du kan få gældssanering.

Du kan trække din ansøgning om gældssanering tilbage undervejs i forløbet.

Hvis skifteretten undervejs i forløbet bliver klar over, at gældssanering er umuligt, kan den vælge at stoppe ansøgningsprocessen. Skifteretten kan også indkalde til flere møder, fx hvis nye oplysninger kommer frem.

Hvad afgør, om man får slettet eller nedsat sin gæld?

Hvis du får sat din gæld ned ved gældssanering, vil størrelsen på din gæld blive fastsat efter din økonomiske situation i forhold til dine indtægter og dine udgifter. Det vil sige, at man efter dine faste godkendte månedlige udgifter og et månedligt rådighedsbeløb fastsætter et beløb, som du skal sætte til side hver måned. Rådighedsbeløbet sættes højere ved hjemmeboende børn i husstanden. Én gang om året vil du så skulle overføre det fastsatte beløb til dem, du skylder penge. Dette vil forløbe over en periode på normalt tre år, hvorefter du vil være gældfri.

Hvis der efter rådighedsbeløbet og beløbet til de faste udgifter ikke er noget tilbage af dine månedlige indtægter til at afdrage på gælden, kan gælden ende med at blive slettet helt.

Det er skifteretten, der beslutter, om du kan få gældssanering, og om din gæld i så fald vil blive slettet eller sat ned.

Koster det noget at søge om gældssanering ?

Det er gratis at søge om gældssanering. Hvis du går til en advokat, revisor eller anden privat rådgiver i forbindelse med ansøgningen, skal du selv betale for udgifterne til denne.

Hvad gælder i forbindelse med konkurs?

Gældssanering i forbindelse med konkurs gives på lempeligere vilkår end gældssanering i øvrigt.

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har drevet en virksomhed og er blevet erklæret konkurs, kan du søge gældssanering, hvis du har gæld efter virksomheden. Du kan også søge gældssanering, hvis dit eller din ægtefælles/samlevers selskab er blevet erklæret konkurs, og du har kautioneret for gælden.

Det er en betingelse, at din gæld hovedsageligt er opstået i forbindelse med din virksomhed eller din kaution for selskabets gæld.

Din indkomst behøver ikke at være stabil, og du behøver ikke at have stabile boligforhold, men de uafklarede forhold skal være afledt af konkursen.

Perioden, hvor du skal afdrage på din gæld, er typisk tre år ved gældssanering i forbindelse med konkurs.

For at få gældssanering skal du have drevet virksomhed/selskabet på en forsvarlig måde. Hvis man vurderer, at du har drevet virksomheden uforsvarligt eller løbet for mange risici, kan din ansøgning blive afvist.

Hvis du ønsker at søge om gældssanering i forbindelse med konkurs, er det vigtigt, at du sender din ansøgning til skifteretten, inden skifteretten indkalder til den afsluttende skiftesamling i konkursboet.

Læs mere om virksomhedskonkurs

Læs mere om personlig konkurs

Kan jeg klage over rettens afgørelse?

Hvis skifteretten træffer afgørelser undervejs, som du ikke er enig i, kan du indbringe sagen for landsretten. Det kaldes at kære. Fristen for at kære er to uger. Skifteretten vejleder dig om det.

Du kan blandt andet kære, hvis skifteretten afviser din ansøgning eller nægter at indlede en gældssaneringssag. Du kan også kære, hvis skifteretten på et senere tidspunkt nægter gældssanering eller ikke tager dit forslag til gældens sanering til følge.

Læs om dine klagemuligheder

Når du har fået gældssanering, kan skifteretten i særlige tilfælde genoptage din gældssaneringssag, og fx nedsætte din gæld yderligere eller forlænge afdragsperioden eller bestemme, at din gæld helt bortfalder.

Dine kreditorer kan anmode skifteretten om at ophæve en kendelse om gældssanering, hvis:

  • du under sagen har givet forkerte oplysninger eller bevidst udeladt relevante oplysninger
  • du ikke indbetaler dine månedlige bidrag/afdrag

Du har mulighed for at indbringe sagen for landsretten, hvis skifteretten ikke vil genoptage din sag. Du kan også klage, hvis skifteretten vil ophæve sin kendelse om din gældssanering på anmodning fra dem, du skylder penge.

Sidst opdateret: 21. februar 2023