Retten i Viborg

Billedet viser indgangen til Retten i Viborg

Aktuelt

Fra denne side kan du få adgang til nyheder og domsresuméer fra Retten i Viborg.

Praktiske forhold

Her kan du finde informationer om parkering og adgangsforhold, forplejning, bankoplysninger, wi-fi og lignende.

Notarforretninger

Notaren bekræfter underskrifter på testamenter og andre juridiske papirer, fx fremtidsfuldmagter.

Rådgivning

Retten i Viborg tilbyder ikke juridisk rådgivning. Vi har lavet en oversigt over rådgivningsmuligheder inden for rettens geografiske område.

Brug retten

Retten i Viborg hjælper borgerne i mange svære situationer, fx dødsfald, arv, håbløs gæld, konflikter, inkasso eller uenighed om børnene.

Blanketter og vejledninger

Se den samlede liste over blanketter og vejledninger fra Danmarks Domstole. Udfyldte blanketter skal typisk afleveres til den lokale byret.

NYT OM SAGSAFVIKLINGEN VED RETTEN I VIBORG

Rettens arealer og lokaler er indrettet efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og alle smittebegrænsende tiltag bliver omhyggeligt overholdt. Det har derfor været muligt siden genåbningen i april 2020 at gennemføre alle retsmøder sundhedsmæssigt forsvarligt. 

På baggrund af udmeldingerne på pressemødet i Statsministeriet den 5. januar 2021 om den sundhedsmæssige situation – og de deraf følgende strammere restriktioner – kan det fra og med torsdag den 7. januar 2021 blive nødvendigt for Retten i Viborg at udsætte visse fysiske retsmøder, fordi sagen – både konkret og ud fra en samlet vurdering af rettens bygningsmæssige forhold og geografiske placering - ikke kan afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er dog forventningen, at de fleste sager kan afvikles som planlagt.

Borgere og andre skal derfor fortsat møde fysisk i retsbygningen i overensstemmelse med rettens mødeindkaldelser, medmindre retten (herunder også fogedretten og skifteretten) meddeler, at retsmødet er udsat.

En borger, der ikke ser sig i stand til at møde til retsmødet på grund af risikoen for at blive smittet med corona, må rette henvendelse til retten, hvorefter spørgsmålet vil blive forlagt den ansvarlige dommer/jurist, der vil tage stilling til, om den pågældende borger har en lovlig grund til ikke at møde.

Vores sagsbehandlingsregler giver ikke større mulighed for, at fysiske møder ændres til virtuelle møder, men det overvejes, hvor det er muligt.

Hvis retten ikke har mulighed for at gennemføre alle sager, vil retten fortage en vurdering af, hvilke sager det er vigtigst at afvikle. Der vil her bl.a. blive lagt vægt på sagens hastende eller indgribende karakter. Der vil også blive lagt vægt på sagens hidtidige forløb, herunder om den tidligere har været udsat.

Grundlovsforhør, fristforlængelser, arrestantsager, familieretlige sager, domsmandssager, civile sager, arrest- og forbudssager vil i den forbindelse blive prioriteret frem for møder i skifteretten, udlægssager, bødesager og tilståelsessager.

Retsmøder uden for retsbygningen gennemføres som udgangspunkt ikke, hvis det ikke kan sikres, at retsmøderne kan afholdes sundhedsmæssigt forsvarligt, medmindre der foreligger helt særlige omstændigheder. Der tænkes her på notarforretninger på bopæl, fogedsager om udsættelse af lejere af lejemål og besigtigelse af ejendomme med henblik på tvangsauktion.

Notarforretninger (bekræftelse af testamenter m.v.) kan fortsat bookes på https://www.domstol.dk/viborg/notarbooking/, men vi opfordrer notarkunder, der allerede har booket, til at overveje, om notarbekræftelse af dokumenter uden problemer kan vente.

RETTEN OPFORDRER RETTENS BRUGERE TIL AT LADE SIG TESTE FØR BESØG I RETTEN. Yderligere information om Danmarks Domstoles opfordring til Covid19-test inden møde i retten.

Kontakt og åbningstider

Adresse

Retten i Viborg
Klostermarken 10-12 
DK-8800 Viborg

Åbningstider

Mandag til fredag fra kl. 08.30 til kl. 15.00.

Skifteretten i Viborg har i perioden 1. marts 2021 til 1. september 2021 begrænset sin telefontid fra kl. 8.30 til kl. 12.00.

Retten har lukket på helligdage, Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Gå til kontaktoplysninger

Mere information om dine handlemuligheder

Her kan du få mere information om, hvad du skal gøre i forbindelse med fx dødsfald i familien, skilsmisse, bodeling, gældssanering eller andet. Du kan også læse mere om, hvordan man anlægger en civil retssag, og om hvilke typer sager du som borger eller virksomhed i Danmark har mulighed for at anlægge mod andre borgere eller virksomheder.

Se alle emner