Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 jan 2021

Procesbevillingsnævnet

Nødvendigt procesfællesskab

Procesbevillingsnævnet har den 22. januar 2021 meddelt en ejer af en ideel anpart af en privat fællesvej tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. september 2020 (BS-35640/2019).

I forbindelse med en tvist om vejrettigheder anlagde én af tre ejere af en privat fællesvej en sag mod ejerne af en ejendom, som brugte vejen. Den private fællesvej var i tingbogen noteret med tre ejere, hvoraf de to var afgået ved døden. Efter det oplyste havde dødsboerne ikke udlagt eller overdraget de ideelle anparter af vejen.

Under sagens behandling blev der nedlagt påstand om, at ejerne af ejendommen skulle anerkende ikke at have vejret til den private fællesvej, ligesom der blev nedlagt påstand om, at ejerne af ejendommen skulle stoppe med at anvende den private fællesvej som adgangsvej til ejendommen.

Ejerne af ejendommen nedlagde heroverfor påstand om frifindelse bl.a. med henvisning til, at der var et nødvendigt procesfællesskab (litis consortium) om ejerskabet af vejen, og at den ene ejer derfor ikke har krav på at få prøvet de nedlagte påstande.

Byretten frifandt ejerne af ejendommen

Ved byrettens dom blev ejerne af ejendommen frifundet under henvisning til, at ejeren af den ideelle anpart ikke kunne fortrænge en vejrettighed under henvisning til lov om private vejrettigheder § 1, stk. 1. Byretten fandt herefter ikke, at der var grundlag for at tage stilling til, om der forelå et nødvendige procesfællesskab mellem de tre ejere af den private fællesvej.

Ejeren af den ideelle anpart af den private fællesvej ankede herefter dommen til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse med ændret begrundelse

Landsretten stadfæstede byrettens dom under henvisning til, at adgangen til at håndhæve ejerrettigheder over en fast ejendom, som ejes af flere ejere, som udgangspunkt tilkommer ejerne i forening. Det følger heraf, at et søgsmål med det formål at håndhæve ejerrettighederne alene kan anlægges af ejerne i forening. Under disse omstændigheder fandt landsretten ikke, at der var grundlag for at fravige udgangspunktet om, at der forelå et nødvendigt procesfælleskab mellem ejerne af vejen.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00697.