Gå til sidens indhold

Østre Landsret

30 sep 2021

Østre Landsret

Lamico A/S har krænket Sangenic International Limiteds patentret

Østre Landsret har den 30. september 2021 afsagt dom i en ankesag om, hvorvidt Lamico A/S (”Lamico”) har krænket Sangenic International Limiteds (”Sangenic”) rettigheder i henhold til to patenter.

Lamico påstod heroverfor, at patenterne var ugyldige, og gjorde desuden gældende, at eventuelle indsigelser var fortabt som følge af passivitet fra Sangenics side, samt at patenterne under alle omstændigheder ikke var krænket.

Landsretten frifandt ligesom Sø- og Handelsretten Sangenic for påstandene om ugyldighed af patenterne.

Landsretten nåede desuden frem til, at Sangenic ikke havde udvist retsfortabende passivitet. Sø- og Handelsretten var nået til det modsatte resultat, for så vidt angik det ældste af de to påberåbte patenter. 

Landsretten fandt endelig, at Lamico havde krænket Sangenics rettigheder i henhold til det ældste patent, men ikke i henhold til det yngste patent. Der forelå ikke en direkte krænkelse af patentkravene i det yngste patent, og den såkaldte ”ækvivalenslære” kunne efter landsrettens opfattelse heller ikke føre til, at der var sket en krænkelse. Sø- og Handelsretten havde efter denne lære anset Lamicos løsning for ækvivalent med løsningen i det yngste patent og var derfor nået frem til, at der var sket krænkelse af dette patent.

Sangenics påstande om tilbagetrækning, destruktion og vederlag blev som følge af krænkelsen af det ældste patent taget til følge.

Landsrettens dom kan læses her 

Sø- og Handelsrettens dom kan læses her