Gå til sidens indhold

Højesteret

22 jun 2022

Højesteret

Ordning med daglig celle- og personundersøgelse var retsstridig

En ordning, der indebar daglige undersøgelser af en terrorsigtets celle og person, var retsstridig

Sag BS-25262/2021-HJR

Direktoratet for Kriminalforsorgen
mod
A

og

Sag BS-25448/2021-HJR

A
mod
Direktoratet for Kriminalforsorgen

Dom afsagt den 22. juni 2022

A var i juni 2016 blevet varetægtsfængslet som sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om hvervning og træning til terror. På baggrund af sigtelsen og stor risiko for ulovlig kommunikation havde han under varetægtsfængslingen i en periode på mere end 11 måneder været underkastet en forholdsordre om særlig skærpet opmærksomhed, der havde indebåret en ordning med bl.a. daglige undersøgelser af hans celle og hans person.

Højesteret udtalte, at personundersøgelserne i en række tilfælde havde været i strid med straf-fuldbyrdelsesloven, fordi de ikke opfyldte lovens krav om nødvendighed og forholdsmæssighed, og at de retsstridige personundersøgelser havde indebåret nedværdigende behandling i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3 om forbud mod umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Højesteret lagde herved på den ene side vægt på sigtelsens karakter og Kriminalforsorgens vurdering af risikoen for ulovlig kommunikation. På den anden side lagde Højesteret vægt på, at personundersøgelserne blev gennemført rutinemæssigt og systematisk over mere end 11 måneder, herunder på dage hvor A ikke havde forladt sin celle, og at ingen af undersøgelserne førte til fund af effekter, som A uretmæssigt havde været i besiddelse af.

Højesteret udtalte, at også celleundersøgelserne i en række tilfælde havde været i strid med straffuldbyrdelsesloven, og at de retsstridige celleundersøgelser havde indebåret en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 8 om ret til respekt for privatliv.

Højesteret tiltrådte, at A havde krav på godtgørelse for de skete krænkelser og fastsatte godtgørelsen til 30.000 kr.

Landsretten var i det væsentlige kommet til det samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-25262/2021-HJR og sag BS-25448/2021-HJR (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-25262/2021-HJR og sag BS-25448/2021-HJR i Domsdatabasen

Læs byrettens afgørelse i sag BS-25262/2021-HJR og sag BS-25448/2021-HJR i Domsdatabasen