Gå til sidens indhold

Højesteret

05 mar 2021

Højesteret

Om lovligt forfald

Lægeerklæring udgjorde tilstrækkelig dokumentation for lovligt forfald

Sag 125/2020

Kendelse afsagt den 5. marts 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

Sagen angik, om T i en sag med 20 tiltalte havde lovligt forfald under et retsmøde den 24. august 2020 på baggrund af en supplerende lægeerklæring af 21. august 2020. Lægeerklæringen var udfærdiget efter en personlig undersøgelse af T samme dag. På baggrund af lægeerklæringen fandt byretten, at T havde dokumenteret lovligt forfald. Landsretten fandt, at der under hensyn til det oplyste om T’s sygdom ikke var dokumenteret lovligt forfald.

Højesteret fandt, at der i den foreliggende sag ikke var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte byrettens vurdering, hvorefter lægeerklæringen af 21. august 2020 udgjorde fornøden dokumentation for, at T havde lovligt forfald den 24. august 2020. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at det ikke af retsformandens tilkendegivelse under et forudgående retsmøde den 17. august 2020 fremgik klart, at der inden næste retsmøde skulle foreligge en lægeerklæring fra en speciallæge i psykiatri, og at byretten den 24. august 2020 tilkendegav, at der først ved sygemelding af mere end 6 ugers varighed ville blive stillet krav om en sådan speciallægeerklæring.

Højesteret stadfæstede herefter byrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 125/2020 (pdf)