Gå til sidens indhold

Tinglysningsretten

27 apr 2020

Tinglysningsretten

Dokumentation for tegningsregler ved registrering af tinglysningsfuldmagt

V.L.K. af 16. juni 2014 V.L.B.-0808-14 (8206.2014.15)

Tinglysningsretten havde afvist at foretage registrering af en tinglysningsfuldmagt med henvisning til, at der som dokumentation for tegningsreglerne i en ejerforening skulle fremsendes enten de originale vedtægter eller en kopi af disse bekræftet af de tegningsberettigede eller af en notar, og at der som dokumentation for, hvilke personer der aktuelt tegner foreningen skulle fremsendes en udskrift fra en generalforsamling med dirigentens originale underskrift.

Kærende havde bl.a. anført, at Tinglysningsrettens krav til registrering af tinglysningsfuldmagten var urimeligt og meningsløst, idet vedtægten var tinglyst efter ejerlejlighedslovens § 7, at kærende skulle udskrive et eksemplar af vedtægten fra tinglysningssystemet og have besvær og omkostninger med at få en notar til at bekræfte indholdet.

Tinglysningsretten havde navnlig anført, at det fremgår af de på ”Tinglysningsrettens.dk” offentliggjorte notater, hvilken praksis Tinglysningsretten følger ved registrering af tinglysningsfuldmagter, og at det efter adgangsbekendtgørelsens § 6, § 7 og § 10, stk. 1, er overladt til Tinglysningsretten at fastlægge, hvilken dokumentation der kræves for juridiske personers tegningsret. Tinglysningsretten havde endvidere henvist til, at den omstændighed at vedtægterne var tinglyst efter ejerlejlighedslovens § 7 ikke ændrede på, at der skulle medsendes den ønskede dokumentation.

Landsretten stadfæstede afgørelsen og henviste til, at landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte Tinglysningsrettens praksis med hensyn til dokumentation for tegningsberettigelse i en situation som den foreliggende. Landsretten var derfor enig i Tinglysningsrettens afgørelse om at afvise registrering af fuldmagten.