Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet

Her kan du læse om nævnets praksis vedrørende fri proces

Reglerne om fri proces

Ansøgninger om fri proces skal indgives i god tid – nævnets praksis om for sent søgt

Når der søges om fri proces i Civilstyrelsen, er det efter praksis en betingelse, at ansøgningen er indgivet i god tid inden hovedforhandlingen af sagen, således at ansøgningen om fri proces kan færdigbehandles, inden retssagen er afsluttet. Indgives ansøgningen for sent, vil ansøgningen blive afvist. Baggrunden for denne praksis om ”for sent søgt” er, at det er en forudsætning for at meddele fri proces, at der foreligger en aktuel procesrisiko, dvs., at udfaldet af sagen ikke må være kendt på forhånd. Fri proces har således til formål at lette adgangen til domstolene og dermed ikke at garantere dækning af sagsomkostninger mv. i allerede afgjorte sager. Der anses som udgangspunkt ikke længere at foreligge en aktuel procesrisiko, når en sag er hovedforhandlet eller afsluttet. Nævnets praksis om ”for sent søgt” er baseret på en helt konkret vurdering af sagen på baggrund af navnlig, hvornår sagen er anlagt, om der kunne være ansøgt om fri proces før, hvornår hovedforhandlingen blev berammet, samt hvornår alle nødvendige oplysninger for sagens behandling er fremsendt. Efter nævnets praksis vil der som udgangspunkt være ansøgt om fri proces i rette tid, hvis ansøgningen er indgivet til Civilstyrelsen (senest) fire uger før tidspunktet for hovedforhandling af sagen eller ved manglende hovedforhandling tidspunktet for afslutningen af sagen. Dette gælder dog kun, hvis sagen ved indgivelsen er klar til behandling og dermed, at der er vedlagt de bilag og oplysninger, der ifølge bekendtgørelsen om fri proces skal vedlægges ansøgningen. En senere indgivelse af en ansøgning kan efter en konkret vurdering undtagelsesvis anses for rettidigt indgivet ud fra et synspunkt om, hvornår der havde været anledning til at søge, f.eks. i tilfælde af en sags udvikling eller en meget kort berammelsestid.

Nævnets kompetence

Der opstår løbende sager, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt det er fri procesmyndighederne (Civilstyrelsen og Procesbevillingsnævnet) eller domstolene, der har kompetence til at give fri proces. Fri procesmyndighedernes kompetence til at give fri proces er reguleret i retsplejelovens § 328 og § 329, mens domstolenes kompetence er reguleret i § 327. Efter retsplejelovens § 327, stk. 3, kan retten bl.a. give fri proces til en appelsag, når ansøgeren helt eller delvis har fået medhold i den foregående instans, og sagen er appelleret af modparten.

Sager dækket af en retshjælpsforsikring

Der kan efter retsplejelovens § 325, stk. 1, som udgangspunkt ikke meddeles fri proces til en sag, hvor ansøger har en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger forbundet med sagen. Efter forarbejderne til retsplejelovens § 329 kan fri procesmyndighederne imidlertid bortse fra, at sagen er dækket af en retshjælpsforsikring, hvis det må anses for åbenbart, at sagens omkostninger vil overstige dækningssummen. Ved opgørelsen af, om sagens forventede omkostninger vil overstige dækningssummen, foretager nævnet en selvstændig vurdering af sagens værdi.

Hvis ansøger har en retshjælpsforsikring, kan der endvidere søges om såkaldt omkostningsgodtgørelse efter retsplejelovens § 336, når sagen er afsluttet. Omkostningsgodtgørelse forudsætter imidlertid – ligesom fri proces – fortsat, at de økonomiske betingelser i § 325 er opfyldt. Da der først kan søges om omkostningsgodtgørelse, når sagen er afsluttet, opstår spørgsmålet, hvilke oplysninger der skal lægges til grund for vurderingen af, om de økonomiske betingelser er opfyldt, herunder hvilke oplysninger om ansøgers samlivsforhold, der skal lægges vægt på. Efter nævnets praksis er det samlivsforholdene på domsafsigelsestidspunktet, som skal lægges til grund i forbindelse med en vurdering af de økonomiske betingelser ved en ansøgning om godtgørelse efter § 336.

Økonomiske betingelser for fri proces

Det er efter retsplejelovens § 325, stk. 1, som udgangspunkt en betingelse for at opnå fri proces, at man opfylder de økonomiske betingelser, som er nærmere opregnet i bestemmelsens stk. 2-5. Betingelserne er bl.a., at ansøgeren ikke må have et såkaldt ”indkomstgrundlag”, der overstiger et bestemt niveau (indkomstgrænsen), der bliver reguleret årligt.

De nærmere regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget og den fastsatte indtægtsgrænse findes i bekendtgørelsen om fri proces. Bekendtgørelsen bliver ændret årligt, herunder så bl.a. indtægtsgrænsen kan justeres, men bestemmelserne om, hvorledes indtægten skal opgøres, er almindeligvis uændrede.

Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget har ansøgerens samlivsforhold betydning, idet indtægtsgrænsen er højere, hvis man er flere i husstanden. Det betyder, at indtægtsgrænsen for ægtefæller/samlevende er højere end for enlige, ligesom der beregnes et tillæg til indkomstgrundlaget for hvert hjemmeboende barn, eller hvert barn man i øvrigt i overvejende grad forsørger.

Udgangspunktet ved vurderingen af, om ansøgeren opfylder de økonomiske betingelser, er, om ansøgerens indtægtsgrundlag ifølge årsopgørelsen for det forrige kalenderår er under eller over indtægtsgrænsen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. Det vil sige, at det i år 2021 er årsopgørelsen for 2019, der skal anvendes, mens det i 2020 var årsopgørelsen fra 2018, der skulle anvendes. For gifte og samlevende er det ægtefællernes/samlevernes samlede indkomst ifølge årsopgørelserne for forrige kalenderår, der er relevant. Indtægten opgøres som summen af den personlige indkomst efter personskattelovens § 3 med tillæg af summen af kapitalindkomsten efter personskattelovens § 4, aktieindkomsten efter personskattelovens § 4a og CFC-indkomsten efter personskattelovens § 4 b, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2. Der ses dog bort fra kapitalindkomsten, aktieindkomsten og CFC-indkomsten, hvis summen heraf er negativ, jf. § 1, stk. 2, 2. pkt.

Afviger ansøgerens aktuelle indkomstforhold ifølge de foreliggende oplysninger væsentligt fra det, der er lagt til grund ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget efter årsopgørelserne, lægges de tilsvarende aktuelle indkomstforhold til grund, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Efter fri procesmyndighedernes praksis vil en indtægtsændring på mindst 15 % over en periode på ca. 3 måneder, som udgangspunkt blive anset for at være en væsentlig ændring, og hvorefter de aktuelle indkomstforhold skal lægges til grund.

I 2021 var indtægtsgrænsen 344.000 kr. for enlige uden børn. For ansøgere, der levede i et samlivsforhold, var indtægtsgrænsen 437.000 kr. Hvis ansøgeren havde børn, herunder stedbørn og plejebørn, som enten boede hos ansøgeren eller i overvejende grad blev forsørget af ansøgeren, blev indtægtsgrænsen forhøjet med 60.000 kr. for hvert barn, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3 og 4.

Mindreårige

Indkomstgrundlaget beregnes som udgangspunkt på baggrund af ansøgers og ansøgers eventuelle ægtefælles eller samlevers indtægt, som det fremgår af årsopgørelsen fra det forrige år, jf. ovenfor. Når ansøger er mindreårig, vil der imidlertid kunne lægges vægt på forældrenes indkomstgrundlag, jf. bekendtgørelsens § 3. Efter forarbejderne til fri procesreglerne (betænkning nr. 1113/1987, s. 49) må det bero på et konkret skøn i den enkelte sag, om der bør tages hensyn til forældrenes økonomiske forhold, idet skønnet dog bør udøves på en sådan måde, at der kun lægges vægt på forældrenes økonomiske forhold, hvis disse er særligt gode. Vurderingen af, om forældrenes økonomiske forhold skal inddrages, foretages i praksis på baggrund af 1) forældrenes og barnets samlede indtægtsgrundlag, 2) de forventede sagsomkostninger og 3) sagens karakter.

Forældrenes økonomiske forhold inddrages dog ikke ved vurderingen af, om den mindreårige opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, når der er modstridende interesser, eller når en mindreårig er flyttet varigt hjemmefra og klarer sig uden hjælp fra forældrene.

Juridiske personer

Retsplejelovens § 325 og § 328 vedrører alene fri proces til fysiske personer. Det fremgår imidlertid af forarbejderne til § 329, at der kan meddeles fri proces til en juridisk person efter denne bestemmelse. Efter fri procesmyndighedernes faste praksis skal den juridiske person imidlertid også opfylde nogle økonomiske betingelser, men det beror på en mere konkret vurdering af den juridiske persons økonomi, om der er grundlag for at give bevilling. Det er således efter praksis blandt andet en betingelse for at anse de økonomiske betingelser for opfyldt for en juridisk person, at den juridiske person ikke uden at lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med sagen. Er der tale om en forening, vil det indgå, om medlemmerne ved en eventuel ekstraordinær – men mindre – kontingentbetaling vil kunne afholde udgifterne til sagen selv. Foreningens økonomi samt antallet af medlemmer har derfor betydning for vurderingen.

Uvæsentlige sagsomkostninger

Efter retsplejelovens § 325, stk. 2, opfylder en ansøger ikke de økonomiske betingelser for fri proces, hvis omkostningerne ved sagen må antage at blive uvæsentlige i forhold til ansøgerens indtægtsgrundlag.

Ved vurderingen af, om der i en sag er tale om uvæsentlige omkostninger, tager nævnet først stilling til, om ansøgeren har en så tilpas lav indtægt, at der allerede derfor ikke kan meddeles afslag på fri proces med henvisning hertil. Vurderingen af denne nedre indtægtsgrænse beregnes efter nævnets praksis ud fra den for klager relevante indtægtsgrænse inklusiv eventuelle børnetillæg ganget med 3 og divideret med 7. Dette gælder både for enlige og samlevende. Omregningsfaktoren på 3/7 er begrundet i kontanthjælpsgrænsen.

Såfremt klagers årsindtægt overstiger den nedre indtægtsgrænse, skal der foretages en vurdering af, om sagens omkostninger vil komme til at udgøre mere end 5 % af klagers årsindtægt, da der i så fald ikke er grundlag for at meddele afslag på fri proces med henvisning til uvæsentlige sagsomkostninger.

Procesbevillingsnævnet har i sine afgørelser fra 2021 fastholdt denne praksis.

I visse sagstyper er det imidlertid nævnets praksis, at der som det klare udgangspunkt ikke gives afslag efter bestemmelsen om uvæsentlige sagsomkostninger, uanset omkostningerne forbundet med sagen måtte være beskedne.

De almindelige betingelser for fri proces

Efter retsplejelovens § 328, stk. 1, jf. § 325, er det en betingelse for at meddele fri proces, at ansøgeren skønnes at have rimelig grund til at føre proces. I denne vurdering indgår blandt andet de momenter, der er nævnt i bestemmelsens stk. 2, det vil sige:

  1. sagens betydning for ansøgeren,
  2. udsigten til, at ansøgeren vil få medhold i sagen,
  3. sagsgenstandens størrelse,
  4. størrelsen af de forventede omkostninger og
  5. muligheden for at få sagen behandlet ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, et administrativt nævn eller et privat tvistløsningsorgan, der er godkendt af erhvervsministeren.

Af forarbejderne til bestemmelsen er de forskellige momenter nærmere beskrevet, ligesom der nævnes en række sagstyper, hvor en vurdering af de forskellige momenter som udgangspunkt må føre til, at der meddeles henholdsvis gives afslag på fri proces.

I vurderingen af, om ansøgeren har udsigt til medhold i sagen, jf. § 328, stk. 2, nr. 2, fremgår det af forarbejderne til denne bestemmelse, at det skal være overvejende sandsynligt, at ansøgeren får medhold.

Efter den såkaldte formodningsregel i retsplejelovens § 328, stk. 3, anses en ansøger i sager i 1. instans om opsigelse eller ophævelse af boliglejemål eller ansættelsesforhold eller om personskade for at have rimelig grund til at føre proces, medmindre forhold som nævnt i stk. 2, nr. 2-5, klart taler herimod.

Efter bestemmelserne i § 328, stk. 4, kan fri proces efter stk. 1-3 kun undtagelsesvis gives til 1) sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed, eller 2) sagsøgeren i sager om ærekrænkelse, medmindre en ærekrænkelse af en vis grovhed er udbredt gennem et massemedium eller i øvrigt til en videre kreds.

Det er herudover en grundlæggende betingelse for fri proces, at ansøger har en aktuel procesrisiko.

Sager, der udspringer af et strafbart forhold

Det følger af forarbejderne til retsplejelovens § 328, at der som udgangspunkt ikke meddeles fri proces til sager, der udspringer af et forsætligt strafbart forhold, som ansøgeren ved endelig dom er fundet skyldig i, medmindre det krav, som er rejst mod ansøgeren, er åbenbart urimeligt. Det følger endvidere af forarbejderne, at ovenstående også omfatter erstatningskrav for uagtsomme overtrædelser af færdselsloven.

Anke i familieretlige sager

Retten kan efter retsplejelovens § 327, stk. 1, meddele fri proces i sager om samvær og bopæl i 1. instans, og efter retsplejelovens § 327, stk. 3, til ankesager, såfremt ansøgeren har fået helt eller delvist medhold i den foregående instans, og modparten har anket sagen. I ankesager, som ikke behandles i den forenklede familieproces, og som er anket af ansøgeren, fordi han ikke fik medhold i 1. instans, er det derimod de fri procesmyndigheder, der har kompetence til at meddele fri proces.

Sager om forældremyndighed har efter deres karakter altid stor betydning for sagens parter. I bemærkningerne til retsplejelovens § 328, stk. 2, nr. 1, nævnes bl.a. sager om forældremyndighed, hvor ansøgeren risikerer at miste forældremyndigheden eller del i forældremyndigheden, som et eksempel på en sag, som har så afgørende betydning for ansøgeren, at det normalt vil være udslagsgivende, herunder selv om ansøgeren har tabt sagen i første instans og nu ansøger om fri proces til ankesagen. Det fremgår dog endvidere, at særlige omstændigheder kan begrunde, at udgangspunktet fraviges, og at der dermed ikke gives fri proces. Sådanne særlige omstændigheder kan navnlig bestå i oplysninger om, at ansøgeren har udøvet vold over for barnet eller har misbrugt barnet seksuelt, eller – hvis der er tale om et stort barn (som udgangspunkt over 12 år) – om, at barnet klart ønsker at bo hos den anden af forældrene.

Selvom udgangspunktet i sådanne sager efter forarbejderne er, at der skal meddeles fri proces, vil det i praksis altid bero på en konkret vurdering, om der er grundlag for at meddele fri proces til ankesagen, og der vil i den vurdering også kunne lægges vægt på andre forhold end sagens betydning for ansøgeren, herunder bl.a. hensynet til barnet og processens betydning for barnets tarv.

Sager, der udspringer af ansøgerens erhverv

Efter retsplejelovens § 328, stk. 4, nr. 1, kan fri proces efter stk. 1-3 kun undtagelsesvis gives til sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed. Om hensynet bag denne bestemmelse fremgår det af forarbejderne, at arbejdet med retssager anses for at indgå i de almindelige driftsomkostninger for en erhvervsvirksomhed, og at udgifter til retssager i forbindelse med indkomsterhvervelsen er fradragsberettigede. Erhvervsdrivende bør således indregne udgifter til retssager i deres driftsomkostninger og om nødvendigt overveje at sørge for forsikringsdækning. Det fremgår dog også af forarbejderne, at der i overensstemmelse med det sociale sigte med fri proces-ordningen i særlige tilfælde skal kunne gives fri proces til mindre erhvervsdrivende, herunder navnlig når retssagen angår virksomhedens eksistensgrundlag.

Aktuel procesrisiko

Der er hverken i retsplejelovens bestemmelser om fri proces eller i forarbejderne hertil anført noget krav om aktuel procesrisiko. Det er imidlertid med reglerne om fri proces helt grundlæggende forudsat, at der foreligger en aktuel procesrisiko, når man søger om fri proces. Dette følger navnlig af, at reglerne i retsplejelovens kapitel 31 om fri proces alene finder anvendelse på retssager, der behandles i den borgerlige retsplejes former.

Kravet om aktuel procesrisiko omtales i visse tilfælde som et krav om, at der foreligger en ”aktuel tvist” og i visse tilfælde omtales alene, at der ”skal foreligge en procesrisiko”. Aktuel procesrisiko er dog mest retvisende, idet der herved henvises til både kravet om tvistens aktualitet og det forhold, at der skal være en procesøkonomisk risiko forbundet med denne tvist.

Udgangspunktet er således, at der skal foreligge en aktuel tvist, hvilket bl.a. betyder, at modpartens stillingtagen til – herunder hel eller delvis bestridelse af klagers krav – skal foreligge som en oplysning på sagen, når man søger om fri proces. Denne betingelse gælder dog alene, for så vidt sagen endnu ikke er anlagt. Når sagen først er anlagt, vil de forskellige omstændigheder, der fører til, at der ikke længere består en tvist mellem parterne, ikke i sig selv kunne føre til, at der ikke foreligger en aktuel procesrisiko. Det afgørende i den forbindelse er i stedet, om der fortsat består en procesøkonomisk risiko i forbindelse med sagen, altså om klager fortsat kan blive pålagt at betale omkostninger eller andre udgifter i forbindelse med sagen.

Kravet om aktuel procesrisiko har givet sig til udtryk på en række meget forskelligartede områder i nævnets praksis. Aktuel procesrisiko har således været overvejet bl.a. i forbindelse med sager, hvor ankefristen er udløbet, anken er afvist, sagen er forligt, sagen er hævet, søgsmålsfristen er udløbet og i sager, hvor klager har en mandatar.

Der foreligger efter nævnets praksis også en aktuel procesrisiko, selvom den almindelige ankefrist er udløbet, men det kræver almindeligvis, at ansøgningen om fri proces er indgivet til Civilstyrelsen inden udløbet af ankefristen. Denne praksis har baggrund i Højesterets afgørelse, der er trykt i UfR 2001.48, og eftersom klageren må formodes at have en rimelig forventning om at opnå oprejsningsbevilling, hvis der bliver meddelt fri proces.

Der kan også foreligge en aktuel procesrisiko, selvom ansøger har fået afvist sagen fra domstolene. Det gælder f.eks. i et tilfælde, hvor fogedretten har afvist at behandle ansøgers krav efter reglerne om betalingspåkrav, men hvor der fortsat vil kunne anlægges en almindelig civil sag herom.

Rimelig grund og formuleringen af påstande

Fri proces gives til en påstand. Når Procesbevillingsnævnet efter retsplejelovens § 328 vurderer, om ansøgeren har rimelig grund til at føre proces, er det derfor den ansøgte påstand, nævnet tager stilling til. Det sker ikke sjældent, at der ansøges om fri proces til påstande, der væsentligt overstiger, hvad der er rimelig grund til at føre proces om, herunder navnlig udsigt til at få medhold i. Ansøgeren bør derfor altid tilstræbe at ansøge om fri proces til en påstand, der i det hele er rimelig grund til at føre proces om.

Formodningsreglen

Efter den såkaldte formodningsregel i retsplejelovens § 328, stk. 3, anses en ansøger i sager i 1. instans om opsigelse eller ophævelse af boliglejemål eller ansættelsesforhold eller om personskade for at have rimelig grund til at føre proces, medmindre forhold som nævnt i stk. 2, nr. 2-5, klart taler herimod. Hvorvidt der er tale om en sag ”om opsigelse eller ophævelse af boliglejemål eller ansættelsesforhold eller om personskade” er ikke altid uomtvistet. For så vidt angår personskader, finder formodningsreglen kun anvendelse, hvis sagen, der ønskes fri proces til, omhandler selve personskaden, herunder erstatningen herfor. Det er ikke tilstrækkeligt, at sagen udspringer af en personskade. Efter nævnets praksis anses sager om, hvorvidt der er begået rådgivningsfejl af eksempelvis advokater i personskadesager, ikke for at være omfattet af formodningsreglen, idet der dog foretages en mere lempelig vurdering af, om klager har rimelig grund til at føre proces.

Sager, der udspringer af ansøgerens erhverv

Efter retsplejelovens § 328, stk. 4, nr. 1, kan fri proces efter stk. 1-3 kun undtagelsesvis gives til sager, der udspringer af ansøgerens erhvervsvirksomhed. Om hensynet bag denne bestemmelse fremgår det af forarbejderne, at arbejdet med retssager anses for at indgå i de almindelige driftsomkostninger for en erhvervsvirksomhed, og at udgifter til retssager i forbindelse med indkomsterhvervelsen er fradragsberettigede. Erhvervsdrivende bør således indregne udgifter til retssager i deres driftsomkostninger og om nødvendigt sørge for forsikringsdækning. Det fremgår dog også af forarbejderne, at der i overensstemmelse med det sociale sigte med fri proces-ordningen i særlige tilfælde skal kunne gives fri proces til mindre erhvervsdrivende, herunder navnlig når retssagen angår virksomhedens eksistensgrundlag. Vurderingen af, om der er tale om en ”mindre erhvervsdrivende”, beror på en konkret vurdering, hvor der i nævnets praksis f.eks. kan lægges vægt på virksomhedens omsætning og antal ansatte. Hvorvidt en klager har virksomheden som sin fuldtidsbeskæftigelse, hører omvendt ikke til i vurderingen af, om der er tale om en ”mindre erhvervsdrivende”.

De særlige betingelser for fri proces

Efter retsplejelovens § 329 kan fri proces gives, når særlige grunde taler for det. Det gælder navnlig, hvis sagen er af principiel karakter, af almindelig offentlig interesse, eller hvis sagen har væsentlig betydning for ansøgers sociale eller erhvervsmæssige situation. Det fremgår af forarbejderne til retsplejelovens § 329, at sager af principiel karakter eller almindelig offentlig interesse navnlig vil være sager, der rejser hidtil uafklarede lovfortolkningsspørgsmål, sager af mere indgribende betydning over for enkeltpersoner eller grupper samt sager, hvor afgørelsen vil kunne tjene som præjudikat ved senere tilfælde.

Ved vurderingen af, om en sag kan anses for principiel, vil der med udgangspunkt i den ovenfor anførte definition blive lagt vægt på, hvorpå afgørelsen af sagen vil bero. Vil afgørelsen bero på en konkret vurdering af en række nærmere omstændigheder på baggrund af et retligt grundlag, der ikke giver anledning til fortolkningstvivl, vil sagen ikke kunne anses for principiel. Det forhold, at en sag har offentlig interesse, medfører heller ikke i sig selv, at sagen har principiel karakter. Er der derimod tale om, at der er tvivl om forståelsen og anvendelsen af retsregler, der er afgørende for tvistens løsning, vil sagen kunne anses for at være af principiel karakter.

Andre problemstillinger

Biintervention

Det sker ikke sjældent, at fri proces-myndighederne modtager ansøgninger om fri proces til at biintervenere i en retssag. Ved biintervention rejses der ikke noget nyt krav i sagen, og biintervenienten er ikke part i sagen, men indtræder efter retsplejelovens § 252, stk. 1, til støtte for en af sagens parter. Betingelsen for, at biintervention kan finde sted, er, at retten har givet tilladelse til, at der kan ske indtrædelse, jf. retsplejelovens § 252, stk. 3. Biintervention er ifølge retsafgiftslovens § 4 afgiftsfri, men da retten efter retsplejelovens § 252, stk. 4, kan tillægge eller pålægge den indtrædende sagsomkostninger, vil der kunne foreligge en aktuel procesrisiko i forbindelse med biinterventionen, og som følge heraf vil der også kunne meddeles fri proces.

Ved vurderingen af, om der kan meddeles fri proces til en biintervenient, foretages i praksis en meget konkret vurdering af, om der er rimelig grund til at føre proces (i form af biintervention), herunder om ansøgerens retstilling med rimelighed kræver, at vedkommende indtræder under sagen, herunder at biintervention har selvstændig betydning for sagen.

Inhabilitet

Hvis Civilstyrelsen er part i en sag, kan styrelsen ikke tage stilling til en ansøgning om fri proces fra en part i samme sag på grund af principperne om inhabilitet. Almindeligvis oversendes ansøgningen om fri proces i sådanne tilfælde til Justitsministeriets departement, der tager stilling til ansøgningen i sådanne tilfælde.

Egentligt fejlskøn

Der meddeles efter praksis som udgangspunkt ikke fri proces i tilfælde, hvor ansøgningen om fri proces er afslået, og klager efterfølgende har fået helt eller delvist medhold i sin påstand, medmindre fri proces-myndighedernes afgørelser er udslag af et egentligt fejlskøn. En ansøger, der har fået afslag på fri proces af Procesbevillingsnævnet, kan således anmode om genoptagelse af sagen med henblik på at få fri proces til den nu endeligt afsluttede sag. I sådanne tilfælde vil nævnet vurdere, om der blev foretaget et egentligt fejlskøn i forbindelse med nævnets tidligere behandling af sagen. Fejlskønsvurderingen foretages på grundlag af de oplysninger, der var forelagt nævnet, da afgørelsen blev truffet. Vidneforklaringer, der er afgivet under hovedforhandlingen af sagen, tillægges således ikke betydning for vurderingen. Nævnets praksis er ganske restriktiv.

En ansøger, der har fået afslag på fri proces af Civilstyrelsen, men aldrig påklaget afslaget til Procesbevillingsnævnet, vil under samme omstændigheder kunne anmode Civilstyrelsen om genoptagelse af sagen. Fastholder Civilstyrelsen afslaget, vil Civilstyrelsens afgørelse kunne påklages til nævnet, men nævnets vurdering af, om Civilstyrelsen har foretaget et egentligt fejlskøn, vil være yderst tilbageholden.

Sidst opdateret: 18. november 2022