Gå til sidens indhold

Højesteret

11 mar 2021

Højesteret

Dansk straffemyndighed

Overtrædelser af EU-transportforordningen ved dyretransport fra Danmark til Italien kunne påkendes i Danmark

Sag 88/2020
Dom afsagt den 11. marts 2021

Anklagemyndigheden
mod
T

T var en virksomhed med hjemsted i Tyskland. En chauffør hos T påbegyndte og gennemførte en dyretransport fra Danmark til Italien med en for dyrene uafbrudt transporttid på over de tilladte 24 timer ifølge EU-transportforordningen. Som arbejdsgiver var T objektivt ansvarlig for denne lovovertrædelse.

Spørgsmålet for Højesteret var, om der var dansk straffemyndighed for de to af sagens forhold, der angik overtrædelser af EU-transportforordningen.

Højesteret udtalte, at straffelovens § 9, stk. 4, må forstås således, at det, der er begået i den danske stat, i sig selv skal være strafbart efter dansk ret, således at gerningsmanden ikke udelukkende realiserer et strafbart gerningsindhold i udlandet. Der var herefter ikke dansk straffemyndighed efter denne bestemmelse.

Højesteret udtalte endvidere, at de forpligtelser efter EU-transportforordningen, der var overtrådt i sagen, måtte anses for at være omfattet af straffelovens § 8, nr. 3. Henset til at der var tale om overtrædelser af EU-regler begået af en virksomhed med hjemsted i EU i forbindelse med dyretransport, der til dels havde fundet sted i Danmark, var kravet i bestemmelsens forarbejder om, at gerningsmanden har eller har haft en vis tilknytning til Danmark, opfyldt for T. Der var derfor dansk straffemyndighed efter denne bestemmelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 88/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 88/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 88/2020 (pdf)