Gå til sidens indhold

Højesteret

25 maj 2020

Højesteret

Om overtrædelse af den færøske færdselslov

Den færøske færdselslovs bestemmelser om spirituskørsel og anmeldelse af færdselsuheld var ikke i strid med selvinkrimineringsforbuddet

Sag 33/2019

Dom afsagt den 6. juni 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

T var blevet idømt en bøde på 8.500 kr. og frakendt førerretten i 3 år for om natten den 5. april 2015 at have påkørt en fodgænger og forladt uheldsstedet uden straks at standse og yde hjælp til tilskadekomne og uden at anmelde uheldet til politiet og for efterfølgende inden for et tidsrum på 6 timer efter uheldet at have indtaget spiritus i et sådant omfang, at hans alkoholpromillen næste morgen var 1,39.

Sagen angik for Højesteret i første række, om der var fejl ved landsrettens anvendelse bestemmelserne i den færøske færdselslov om hjælpe- og anmeldelsespligt og om indtagelse af spiritus i et tidsrum på 6 timer efter afslutningen af en kørsel, hvor der er sket et færdselsuheld (6 timers-reglen). I anden række angik sagen, om bestemmelserne og den idømte straf var forenelig med forbuddet mod selvinkriminering i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6. Sagen angik endvidere strafudmålingen, herunder om bøden og frakendelsestiden skulle nedsættes eller bortfalde som følge af lang sagsbehandlingstid.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens vurdering af, at T havde overtrådt bestemmelserne i den færøske færdselslov. Det forhold, at T var blevet straffet for ikke at have anmeldt færdselsuheldet, kunne endvidere ikke anses for at være i strid med forbuddet mod selvinkriminering. Højesteret bemærkede i den forbindelse, at anmeldelsespligten er begrundet i det ansvar, det indebærer at være fører af et motorkøretøj, der kan forvolde betydelig skade. Bestemmelsen indebærer kun en pligt til at anmelde færdselsuheldet til politiet, men ikke en pligt til at give nærmere oplysninger om uheldet og om førerens egen rolle heri. Politiet skal således fortsat foretage en efterforskning af, om der er grundlag for strafferetlig forfølgning af føreren, ligesom føreren ved en sådan eventuel strafferetlig forfølgning har mulighed for at nægte sig skyldig i at have begået et strafbart forhold med den følge, at det påhviler anklagemyndigheden i retten at føre bevis for et eventuelt strafansvar. Den særlige færøske regel om spirituskørsel (6 timers-reglen) kunne heller ikke anses for at være i strid med selvinkrimineringsforbuddet hverken isoleret eller set i sammenhæng med anmeldelsespligten.

Højesteret fandt imidlertid, at sagsbehandlingstiden i så væsentligt omfang havde oversteget det rimelige, at T burde kompenseres herfor. Højesteret nedsatte herefter bøden til 1.750 kr. og pålagde statskassen at betale sagens omkostninger for alle tre instanser. Højesteret fandt ikke grundlag for at ændre afgørelsen om ubetinget frakendelse af førerretten i 3 år.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele dommen i sag 33/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 33/2019 (pdf)

Læs Retten på Færøernes afgørelse i sag 33/2019 (pdf)