Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

03 nov 2021

Retten i Viborg

Ledigt hverv som autoriseret bobehandler

Retten i Viborg søger en autoriseret bobehandler

I medfør af ægtefælleskiftelovens § 45, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 117 af 2. februar 2012 om autorisation af bobehandlere, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020, søger Retten i Viborg en autoriseret bobehandler pr. 1. januar 2022. Stillingen som bobehandler er personlig og kan ikke overdrages. Stillingen kan kun søges af advokater, som udøver advokatvirksomhed. Autorisationen medfører pligt til at behandle ægtefælleskifter, som skifteretten i medfør af ægtefælleskifteloven udleverer til behandling ved bobehandler. 

Justitsministeriet har i cirkulæreskrivelse nr. 9420 af 30. juni 2020 om antagelse af autoriserede bobehandlere orienteret om kriterierne for en antagelse. Der fremgår heraf, at der lægges afgørende vægt på ansøgerens kvalifikationer. Der lægges i den forbindelse vægt på, om ansøgerne har erfaring med skiftebehandling, herunder i særlig grad om ansøgeren har erfaring med ægtefælle-skifter, om ansøgeren har gennemgået eller agter at gennemgå et efteruddannelseskursus i ægtefælleskifteret, og om ansøgeren har udvist dygtighed og engagement i sit hidtidige virke som advokat. Der kan også lægges vægt på, om ansøgeren har møderet for landsretten. Endvidere kan hensynet til den geografiske spredning af bobehandlere i retskredsen tillægges betydning ved antagelsen.

Autorisationen meddeles for en periode på 10 år. En meddelt autorisation forlænges efter ansøgning for en ny 10-årig periode uden genopslag af hvervet, medmindre særlige grunde taler herimod. Ansøgning herom skal indgives til byretspræsidenten senest 1 år inden udløbet af den meddelte autorisation. Se i øvrigt Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1630 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1110 af 30. juni 2020 om antagelse af bobehandlere.

Når ansøgningsfristen er udløbet, indhenter retspræsidenten ved Retten i Viborg samtykke fra de indstillede ansøgere til at indhente oplysninger og indhenter herefter en udtalelse fra Advokatrådet, Civilstyrelsen og oplysninger fra Kriminalregistret.

Når udtalelserne og oplysningerne er indhentet, sender retspræsidenten ved Retten i Viborg ansøgningerne med sin indstilling og bilag til præsidenten fra Vestre Landsret, der videresender ansøgningerne med sin indstilling til Civilstyrelsen.

Civilstyrelsen foretager partshøring af ansøgerne over indstillingerne og oplysninger, inden Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen.

Ansøgninger skal stiles til Civilstyrelsen og skal sendes til Retten i Viborg – gerne på sikker mail på ledelse.vib@domstol.dk – senest den 19. november 2021.