Gå til sidens indhold

Københavns Byret

Københavns Byret

Københavns Byret varetager en lang række forskelligartede opgaver. Nedenfor kan du læse mere om medarbejderne, opgaverne, og om hvilke af byrettens afdelinger, der løser disse opgaver.

Byrettens præsident har det overordnede ansvar for administrationen af retten.

Foruden præsidenten er der i byretten ansat 62 jurister fordelt med 42 dommere og 20 retsassessorer og dommerfuldmægtige samt 175 ikke-jurister fordelt mellem kontorfunktionærer, vagtmestre, portnere, servicemedarbejdere, IT-medarbejdere, elever og jobtrænere.

Medarbejdere

Administrerende dommere og afdelingsledere

Infocenter:

Afdelingsleder Anita Møller

Ekspeditionscenter:

Afdelingsleder Bettina Frederiksen

Sektion 1:

Adm. dommer Søren Schou Frandsen
Afdelingsleder Christel Boll

Sektion 2:

Adm. dommer Kim Gabriel
Afdelingsleder Betina Christoffersen

Sektion 3:

Adm. dommer Sanne Bager
Afdelingsleder Katja Kofoed

Sektion 4:

Adm. dommer Anette Burkø
Afdelingsleder Mette Frøkjær

Skifteafdelingen:

Adm. dommer Inge de Neergaard
Afdelingsleder Hanne Mortensen

Fogedafdelingen:

Adm. dommer Inge de Neergaard
Afdelingsleder Lars Eckart Hansen

Dommere

Retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen
Martin Koch Clausen
Jens Bech Stausbøll
Marianne Lund Larsen
Gitte Cordes
Mikael Kragh
Sanne Bager
Anette Burkø
Michael Toftager
Poul Gorm Nielsen
Karen Duus Mathiesen
Karsten Henriksen
Merete Engholm
Benedikte Gersing
Kirsten Schmidt
Mette Bytofte
Knud Erik Schmidt
Henriette Sartvin
Elisabeth Larsen
Lone Bach Nielsen
Grethe Jørgensen
Charlotte Elmquist
Kim Gabriel
Jacob Scherfig
Vivi Sønderskov Møller
Bettina Bang Jakobsen
Mette Undall-Behrend
Søren Schou Frandsen
Jeanett Bukhave
Anne Berg
Cecilie Boel Winther
Inge de Neergaard
Bjarke Gano
Uffe Habekost Sørensen
Martin Hall
Johann Herzog
William Lindsay-Poulsen
Alexander M. P. Johannessen

Øvrige jurister

Administrationsafdelingen, retsafdelingerne, fogedretten og skifteretten.

Administrationschef Michael Villemoes Larsen
Sekretariatschef Lena Falk

Retsassessorer:

Pernille Buck Bendtson 
Klaus Boye
Sune Dalgaard-Nielsen

Dommerfuldmægtige:

Nina Palesa Bonde
Line Elena Laustsen 
Andreas Emdal
Christian Birkmose Erichsen
Isabella Hinze Glenstrøm - orlov
Nynne Nytofte-Bæk
Anna Cholewa Storgaard Petersen - orlov
Katrine Tangbjerg
Adam Fussing Clausen
Frederik Mathiasen
Line Liv Lütken
Søren de Paoli
Adam Kidholm Rachidi
Marie-Louise Ostrowski
Louise Mundt Dinesen
Stine Fruergaard Andersen

Afdelinger i Københavns Byret

Administrationsafdelingen

Administrationsafdelingen
Domhuset, 1. sal
1450 København K
Telefon: 99 68 70 10
E-mail: adm.kbh@domstol.dk

Administrationsafdelingen består af en administrationschef, en sekretariatschef, en administrationsfuldmægtig og 6 kontorfunktionærer, der bistår præsidenten med ledelsesmæssige og personaleadministrative opgaver vedrørende embedets jurister, kontorfunktionærer og øvrige medarbejdere samt andre administrative opgaver.

Af andre arbejdsopgaver, der varetages af administrationsafdelingen, kan nævnes sekretariatsfunktioner, opkrævning af retsafgifter, udbetaling af retshjælp, advokatbeskikkelser under efterforskningen, autorisation af advokatfuldmægtige, behandling af klagesager, udfærdigelse af årsberetning, statistikker og embedsregnskab.

IT-afdelingen, Info-centeret, regnskabsafdelingen og portner- og vagtfunktionen m.v. sorterer endvidere under administrationsafdelingen.

Fogedafdelingen

Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon: 99 68 73 00
E-mail: foged.kbh@domstol.dk og tvang.kbh@domstol.dk

Fuldbyrdelse af domme mv.

Fogedretten behandler sager vedrørende fuldbyrdelse af domme samt inddrivelse af andre krav, hvor der foreligger et sikkert grundlag for kravet. Det kan f.eks. være krav, der er fastslået ved forlig, eller krav ifølge gældsbreve, pantebreve, checks, mv.

Fogeden kan hjælpe med udlevering af ejendele til rette ejermand, f.eks. et lejet TV. 

Fogeden kan efter anmodning fra udlejer udsætte lejeren af et lejemål som følge af betalingsmisligholdelse.

Ligeledes kan fogeden medvirke ved samværssager, f.eks. når en mor eller far ønsker myndighedernes hjælp til at se sit barn, der bor hos den anden af forældrene.   

Tvangsauktioner

Fogeden afholder tvangsauktioner over fast ejendom og løsøre. Tvangsauktion kan dog kun gennemføres, når en række betingelser er opfyldt.

Den forenklede inkassoproces (betalingspåkrav)

Den 1. januar 2005 trådte nye regler om en forenklet inkassoproces i kraft. Reglerne fremgår af retsplejelovens kapital 44a om betalingspåkrav og af retsafgiftsloven. Herudover har Domstolsstyrelsen udfærdiget en bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav mv. efter retsplejelovens kapital 44a (bekendtgørelse nr. 646 af 18. juni 2007). 

Den forenklede inkassoproces er en valgfri måde at få rettens hjælp til at inddrive gæld ved anvendelse af betalingspåkrav. Den samlede gæld, der kan inddrives ved et betalingspåkrav, må højst være på 50.000 kr.  eksklusive renter og omkostninger.

En kreditor, der ønsker at anvende den forenklede inkassoproces, skal anvende en særlig blanket, som Domstolsstyrelsen har udarbejdet. Betalingspåkravsblanketten kan hentes i papirudgave i fogedretten og elektronisk her.  

Find flere oplysninger om den forenklede inkassoproces her.

Særligt om værneting

Fogedretten modtager fortsat mange sager, der må henvises til Retten på Frederiksberg. Læs mere om rette værneting her.

Info-center

Domhuset, Nytorv 25, st.
1450 København K
Telefon: 99 68 70 40
E-mail: info.kbh@domstol.dk

Info-centeret er byrettens servicecenter, der vil kunne besvare de fleste generelle spørgsmål og yde generel vejledning.

Info-centeret er beliggende i stueetagen i Domhuset, hvor byrettens brugere, herunder domsmænd, kan rette henvendelse, såfremt de har spørgsmål i forbindelse med besøg i byretten.

Anmodninger om aktindsigt i byrettens afgørelser mv. kan ligeledes indleveres til info-centeret. Byretten har som udgangspunkt 10 dage til at behandle en anmodning om aktindsigt, men vil i øvrigt snarest muligt afgøre, om en anmodning kan imødekommes. Læs mere her.

Info-centeret varetager byrettens journal- og arkivfunktion for så vidt angår straffesager og civile sager. 

Indgående og udgående post sorteres i byrettens postcenter, der er tilknyttet info-centret.

Byrettens stævningstjeneste er også en del af infocenteret. Stævningstjenesten administrerer alt stævningsarbejde ved Københavns Byret. Det vil sige, at alle dokumenter fra byretten, andre retskredse, udlandet mv., der skal forkyndes i København, ekspederes her.

Notarforretning

Hos Københavns Byrets notarkontor kan du få bekræftet testamenter og andre dokumenter i forbindelse med en notarforretning.

Notarkontoret er beliggende på adressen Hestemøllestræde 6, 1464 København K.

Notarforretninger foretages i rettens åbningstid.

Book en tid til notaren

Du kan også via linket aflyse en tid, som du har bestilt online.

Læs mere om notaren i Københavns Byret

Præsidenten

Domhuset, 1. sal
1450 København K
Telefon: 99 68 70 15
E-mail: adm.kbh@domstol.dk 

Præsidenten i Københavns Byret har den overordnede ledelse og den endelige beslutningskompetence for så vidt angår rettens administration. 

En administrationschef, en sekretariatschef, en administrationsfuldmægtig og 6 kontorfunktionærer bistår præsidenten med ledelsesmæssige og personaleadministrative opgaver vedrørende embedets jurister, kontorfunktionærer og øvrige medarbejdere samt andre administrative opgaver.

Præsidenten behandler også klager over byrettens dommere. Præsidenten kan alene påtale en dommers forsømmelse eller skødesløshed i embedsførelsen eller utilbørligt eller usømmeligt forhold fra en dommers side. Det ligger uden for præsidentens kompetence at tage stilling til rigtigheden af en dommers judicielle afgørelser, idet disse efter retsplejelovens regler kan indbringes for højere ret. Præsidenten kan således ikke gribe ind i eller give instrukser om behandlingen af konkrete retssager.  Præsidenten behandler på tilsvarende vis klager over andre domstolsjurister samt midlertidigt beskikkede dommere og sagkyndige retsmedlemmer, der virker i retten.

Ekspeditionscenter

Hestemøllestræde 6
1450 København K
Telefon: 99 68 70 30
EAN: 5798000161252
E-mail: kasse.kbh@domstol.dk 

Byrettens regnskabsafdeling er beliggende i Hestemøllestræde 6.

Regnskabsafdelingen varetager Københavns Byrets kasse- og regnskabsfunktion.

Regnskabsafdelingen står bl.a. for inddrivelse af afgifts- og omkostningsbeløb tilkendt statskassen, kontrol og anvisning af offentlig retshjælp ved advokater, anvisning af salærer til advokater, honorarer til tolke, domsmænd og lægdommere samt anvisning af regninger mv. vedrørende den daglige administration.

Udbetaling af vidnegodtgørelse varetages ligeledes af regnskabsafdelingen. Vidnegodtgørelse udbetales ikke længere kontant, men indsættes på vidnernes NemKonto.

Når et vidne møder i retten og afgiver forklaring, anmodes vidnet derfor om at udfylde en blanket, hvor vidnet bl.a. skal anføre sit cpr.nr. 

Retsafdelingerne

Københavns Byret har 36 retsafdelinger, der behandler alle byrettens civile sager og straffesager.

Civile sager og straffesager, herunder nævningesager, begynder i byretten.

Byretterne kan i en række tilfælde henvise en civil sag til behandling ved landsretten. Det gælder f.eks., hvis sagen er af meget principiel betydning og således bør kunne indbringes for Højesteret.

I straffesager, hvor den tiltalte nægter sig skyldig, og der bliver tale om frihedsstraf, deltager normalt en dommer og to domsmænd ved afgørelsen. Der deltager også domsmænd, hvis sagen er af særlig indgribende betydning for den tiltalte eller er af særlig offentlig interesse. Hvis den tiltalte tilstår, træffes afgørelsen af en dommer alene.

Efter 1. januar 2008 begynder alle nævningesager i byretten. En sag skal behandles af nævninger, når der er påstand om straf på 4 år eller derover. En nævningesag bliver i byretten behandlet af 3 dommer og 6 nævninger.

I byretten behandles civile sager som udgangspunkt af én dommer. I visse civile sager kan der deltage 3 dommere. I boligsager kan deltage 2 personer, der er særligt sagkyndige i lejeret mv., ligesom der også i andre civile sager kan tilknyttes særligt sagkyndige medlemmer.

Civile sager og straffesager behandles i byrettens 36 retsafdelinger. Retsafdelingerne er samlet i 4 sektio-ner, der hver ledes af en administrerende dommer i samarbejde med en afdelingsleder.

Til brug for behandling af civile sager og straffesager har byretten i alt 36 retslokaler til rådighed, som er beliggende henholdsvis på Domhuset på Nytorv 25 (retssal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 og 60), i Annekset i Slutterigade 1(22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 70 og 71), på Frederiksberggade 1 (retssal 36, 37, 38, 39, 41 og 42), Hestemøllestræde 6 (retssal 80, 81 og mødelokale 10) og i Bredgade 59 (retssal A og B).

Byrettens sektioner med tilhørende retsafdelinger er beliggende:

Sektion 1

Domhuset, Nytorv 25
1450 København K
Tlf: 99 68 71 00
E-mail: sektion1.kbh@domstol.dk 

Retssale:

1
2
3
4
6
7
8
9

Sektion 2

Domhuset, Nytorv 25
1450 København K
Tlf: 99 68 71 50
E-mail: sektion2.kbh@domstol.dk 

Retssale:

5
12
14
16
17
18
19
60 (nævningeretssal)

Sektion 3

Annekset
Slutterigade
1450 København K
Tlf: 99 68 72 00
E-mail: sektion3.kbh@domstol.dk 

Retssale:

23
24
26
27 (nævningeretssal)
28
29
31
32

Dommervagten holder til i retssal 22 (Annekset, stuen)

Fristafd. 70 (Annekset, stuen)
Kendelsesafd. 71 (Annekset, 1. sal)

Sektion 4

Frederiksberggade 1
1459 København K
Tlf: 99 68 72 50
E-mail: sektion4.kbh@domstol.dk 

Retssale:

11
13
36
37
38
39
41 (nævningeretssal)
42
Mødelokale 10

Afdeling 80

Hestemøllestræde 6
1464 København K
Tlf: 99 68 70 58
E-mail: afd80.kbh@domstol.dk 

Retssal
80
81

Skifteafdelingen

Hestemøllestræde 6
1464 København K
Telefon: 99 68 73 40
E-mail: skifte.kbh@domstol.dk 

Dødsfald

Når en person dør, skal der tages stilling til en række formelle spørgsmål vedrørende behandling af boet. Skifteafdelingen får automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til de pårørende eller en kontaktperson. Skifteafdelingen vejleder om, hvordan boet efter en afdød skal behandles.

Skifte af fællesbo

Skifteafdelingen behandler ligeledes skifte af fællesboer, hvis ægtefællerne efter en separation eller skilsmisse ikke kan blive enige om delingen.

Værgemål

Københavns Byrets Skifteafdeling behandler også værgemål.

Information og blanketter

Information, vejledning samt blanketter om dødsbo, begravelse, testamente og skifteretsattest finder du her.

Sidst opdateret: 01. juni 2023