Gå til sidens indhold

Højesteret

30 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Ikke admittering af for sent indgivet anke

Ikke tilstræk­ke­ligt grundlag for at an­tage, at frist­overskridelsen ikke kunne tilregnes T, og an­ken blev derfor ikke admitteret

29 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Skatteretlig omkvalifikation af aktieavance til udbytte havde ikke ...

Der kunne ikke skatteretligt ses bort fra aktieafståelse, selv om afståelsen blev beskattet som udbytte

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bevislempelse for årsagssammenhæng i patientskadesag

Tilstrækkeligt sandsynliggjort, at patient allerede i 2008 ville have fået diagnosticeret be­gyndende lungekræft, hvis en ansvarspå­dragende fejl ikke var ...

27 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud

T idømt 6 måneders fængsel for overtrædelse af indrejse- og opholdsforbud i Syrien

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kommune havde handlet ansvarspådragende ved at undlade at opslå ledige ...

Kommune havde handlet ansvarspådragende over for A ved, at kommunen undlod at opslå tre ledige taxibevillinger, inden kommunen udstedte bevillingerne til e...

21 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Kærebegrænsningsreglen i retsplejelovens § 389 a

Byrettens afgørelse om at frigive en sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger kunne kun kæres med Proces­bevillingsnævnets tilladelse

19 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Bortvisning var uberettiget

Bortvisning efter kast med computermus under møde og lydoptagelse af mødet

16 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om opholdsforbud

Betingelserne for at idømme opholdsforbud var opfyldt

14 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om retlig interesse i kæremål om udsættelse

Efter selv at have udsat sin ægtefælle af deres tidligere fælles hjem havde ejerægtefællen ikke retlig interesse i at få prøvet landsrettens afslag på at g...

13 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om straffastsættelse for våbenbesiddelse

6 års fængsel for besiddelse af 12 skydevåben med henblik på videreoverdragelse

09 aug 2019

Domsresumé

Højesteret

Om adgang til at kære skifterettens afgørelse

Skifterettens afgørelse om ikke at tage en indsigelse mod skifterettens kompetence til følge kunne kæres uden Procesbevillingsnævnets tilladelse