Gå til sidens indhold

Højesteret

21 sep 2020

Højesteret

Krav på erstatning forældet under advokatrepræsentation

Forældelse af krav på erstatning

Sag BS-28620/2019-HJR
Dom afsagt den 21. september 2020

X-advokater I/S
mod
A

Biintervenient til støtte for A:
Alm. Brand A/S

A kom til skade ved et færdselsuheld den 5. februar 2009, da han på motorcykel blev ramt af en bil, der var ansvarsforsikret hos Alm. Brand A/S. Sagen angik, om der i den periode, hvor A var repræsenteret i sagen over for Alm. Brand af advokat B, partner i X-advokater I/S, indtrådte forældelse af A’s krav på erstatning for tab af erhvervsevne og tabt arbejdsfortjeneste. I bekræftende fald var parterne enige om, at X-advokater skulle betale erstatning til A.

Spørgsmålet i sagen var, om forældelsen af kravene var foreløbigt afbrudt efter forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, og forældelseslovens § 21, stk. 5, inden forældelsesfristen på 3 år var udløbet, således at forældelse ikke var indtrådt, da advokat B udtrådte af sagen. Vedrørende kravet på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var spørgsmålet endvidere, om forældelsesfristen på 3 år – uanset om forældelse var foreløbigt afbrudt – overhovedet var udløbet på det nævnte tidspunkt.

For så vidt angik krav på erstatning for tab af erhvervsevne fandt Højesteret efter en konkret vurdering, at den foreløbige afbrydelse efter de nævnte bestemmelser var ophørt mere end 1 år, før advokat B udtrådte af sagen, og at kravet derfor var forældet.

For så vidt angik krav på tabt arbejdsfortjeneste fandt Højesteret, at kravet var opstået mere end 3 år før advokat B’s udtræden af sagen, jf. forældelseslovens § 2, stk. 4, og at forældelsesfristen ikke var suspenderet på grund af utilregnelig uvidenhed om skyldneren, med den virkning at fristen først udløb efter advokat B’s udtræden af sagen, jf. forældelseslovens § 3, stk. 2. Højesteret fandt endvidere, at afbrydelsen af forældelsen i henhold til forsikringsaftalelovens § 29, stk. 5, var ophørt senest på det tidspunkt, hvor forsikringsselskabet havde fastholdt sin afvisning af kravet om erstatning for tab af erhvervsevne, og dermed mere end 1 år, før advokat B udtrådte af sagen. Kravet på tabt arbejdsfortjeneste var herefter også forældet.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-28620/2019-HJR  (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag BS-28620/2019-HJR  (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag BS-28620/2019-HJR  (pdf)