Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

Retten på Færøerne

Overfredningsnævnets virksomhed består hovedsagelig i at foretage en prøvelse af de afgørelser, fredningsnævnene træffer.

En afgørelse truffet af et fredningsnævn kan inden 4 uger indbringes for Overfredningsnævnet ved anke. Iværksættes anke ikke, foretager Overfredningsnævnet automatisk en prøvelse af fredningsnævnets afgørelse.

Overfredningsnævnet forlanger om nødvendigt supplerende oplysninger indhentet og foretager i udvalgte sager besigtigelse til brug for nævnets behandling.

Nævnets afgørelser er endelige og kan som udgangspunkt ikke indbringes for domstolene.

 

Nævnets sammensætning

Overfredningsnævnet består af sorenskriveren, landsantikvaren, forstanderen for naturhistorisk museum samt to andre medlemmer.

For tiden består Overfredningsnævnet af:

  • Henrik Møller, adm. sorenskriver
  • Símun V. Arge, Fornminnisavnið
  • Magnus Gaard, Náttúrugripasavnið
  • Kristvør Poulsen, Heilsu- og Innlendismálaráðið
  • Elsa Østergaard, Heilsu- og Innlendismálaráðið
  • Som juridisk sekretær fungerer Peter Flügge.

Lovgrundlaget

Overfredningsnævnets og de lokale fredningsnævns sammensætning og virksomhed reguleres af lagtingslov nr. 48 af 9. juli 1970 om naturfredning, som senest ændret ved lagtingslov nr. 110 af 29. juni 1995 Loven findes i en færøsk og en dansk udgave med samme gyldighed.

Gå til loven 

Naturfredningslovgivningen i hovedtræk

I udmark forudsætter enhver form for opførelse af bygninger dispensation fra fredningsmyndighederne.

I indmark må der ikke uden fredningsmyndighedernes tilladelse bygges indenfor en afstand af 100 meter fra strandbredden, indenfor en afstand af 300 meter fra de af Færøernes Plantagenævn bestyrede plantager eller indenfor en afstand af 300 meter fra indsøer med en vandflade på mindst 1 ha og fra vandløb med en bundbredde på mindst 4 meter.

Endvidere forudsætter arbejder, der væsentligt ændrer landskabets særpræg eller udsætter rester af særpræget natur for ødelæggelse, tillige fredningsmyndighedernes godkendelse.

Fredningsmyndighederne kan iværksætte egentlig naturfredning efter lovens kap. II

Indbringelse af sag for Overfredningsnævnet

Enhver, der har givet møde under fredningsnævnets behandling af sagen eller indsendt skriftligt indlæg kan indanke afgørelsen for overfredningsnævnet inden 4 uger fra afgørelsen.

Afgørelser, der ikke ankes, indsendes automatisk til behandling i overfredningsnævnet, ved ankefristens udløb.

Kontakt

Henvendelser, skriftlig og mundtlig rettes til:

Overfredningsnævnet
C. Pløyensgøta 1
Postboks 28
110 Tórshavn
Telefon: +298 31 10 03
Fax: +298 31 83 13

t-post: post@sorinskrivarin.fo

Sidst opdateret: 28. maj 2020