Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

27 apr 2021

Vestre Landsret

Dom i sag om indsmugling af 91 kg kokain

V.L. S-0724-20

Vestre Landsret har afsagt dom i en sag om indsmugling af 91 kokain fra Holland til Danmark begået i perioden fra januar til juni 2018.

Der var ved byretten rejst tiltale mod to personer (A og B) for at have kørt henholdsvis 51 ture og 41 ture med 1 kg kokain til Danmark, to personer (C og D) for at have transporteret penge til køb af kokain/at have modtaget 16,5 kg og 23 kg kokain, og to personer (E og F) for at have arrangeret indsmuglingen af den samlede mængde. Ved Retten i Viborgs dom af 23. marts 2020 blev de tiltalte i det væsentlige fundet skyldige i tiltalen. To af de tiltalte var tidligere dømt for i den samme periode at have besiddet noget af kokainen, og når straffen herfor medregnes, blev A og B hver idømt fængsel i 13 år, C og D hver fængsel i 11 år, og E og F hver fængsel i 16 år. De tiltalte blev endvidere udvist med indrejseforbud for bestandig.

De tiltalte B-F ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Landsretten frifandt de tiltalte i enkelte forhold, men stadfæstede i det væsentlige byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet. Landsretten stadfæstede endvidere byrettens strafudmåling, og at de tiltalte er blevet udvist.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.
Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.