Gå til sidens indhold

Vestre Landsret

29 maj 2019

Vestre Landsret

Dom i sag om drab på Lindegårdsvej i Frederikshavn

V.L. S-2321-18

Vestre Landsret har den 29. maj 2019 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor 2 mænd på henholdsvis 59 og 42 år var tiltalt for drab ved den 20. august 2017 i forening på Lindegårdsvej i Frederikshavn at have stukket en mand i brystet med en kniv, hvilket bevirkede, at manden afgik ved døden.

 

Den 59-årige var i byretten blevet fundet skyldig i drab og straffet med fængsel på livstid.

Den 42-årige var i byretten blevet frifundet for drab, men fundet skyldig i grov vold med døden til følge. Straffen blev for hans vedkommende fastsat til fængsel i 6 år.

I landsretten blev begge de tiltalte fundet skyldige i drab.

Landsretten fandt det således bevist, at begge de tiltalte havde været bevæbnet med kniv og i forening havde overfaldet forurettede og stukket ud efter ham. Uanset at det efter bevisførelsen måtte lægges til grund, at det dræbende stik var udført af den 59-årige, var den 42-årige på denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt også strafferetligt ansvarlig herfor. Landsretten fandt det endvidere bevist, at de tiltalte havde haft forsæt til at begå drab, da de efter de foreliggende omstændigheder måtte anse det for overvejende sandsynligt, at forurettede ville afgå ved døden som følge af overfaldet. For så vidt angår den 59-årige var alle nævninger og alle dommere enige om dette resultat, mens én nævning for så vidt angår den 42-årige, ligesom byretten havde gjort, ville frifinde for drab og alene dømme for grov vold med døden til følge.

Landsretten stadfæstede den straf i form af fængsel på livstid, som byretten havde idømt den 59-årige. Der blev herved lagt vægt på, at den 59-årige tidligere er straffet for drab. Efter praksis fastlagt af Højesteret er udgangspunktet, at straffen, når en person, der tidligere er fundet skyldig i drab, begår drab på ny, skal være fængsel på livstid, og landsretten fandt ikke grundlag for at fravige dette udgangspunkt.

Straffen for den 42-årige blev fastsat til fængsel i 13 år. Efter praksis fastlagt af Højesteret er udgangspunktet, at straffen for drab, når det ikke er i gentagelsestilfælde, er fængsel i 12 år, men da den 42-årige tidligere er dømt for forsøg på drab, fastsatte landsretten straffen til fængsel i 13 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til sektionc@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.