Gå til sidens indhold

Københavns Byret

17 aug 2022

Københavns Byret

Dom i sag om frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed

Københavns Byret har den 17. august 2022 afsagt dom i en sag, hvor Advokatnævnets to kendelser af 6. april 2018 om at frakende en advokat retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre blev stadfæstet.

Ved dommen tiltrådte Københavns Byret Advokatnævnets vurdering af, at advokaten groft havde tilsidesat god advokatskik ved grov uberettiget salærberegning, ved i sager med tilskudsordning at have opkrævet salærer, som var åbenbart i strid med retsplejelovens § 126, stk. 2’s krav om rimelighed, ved at have rettet henvendelse til Skat om forhold angående en tidligere klient og ved at udeblive fra en kollegial samtale med Advokatrådet. Advokaten havde endvidere tilsidesat god advokatskik ved i et indlæg til Advokatnævnet at have ytret sig chikanøst og upassende angående en anden advokat.

Advokaten var tidligere pålagt sanktioner af Advokatnævnet. Ud over to afgørelser, der var endelige, forelå der oplysninger om, at advokaten siden 2013 var pålagt yderligere 15 sanktioner af Advokatnævnet for overtrædelse af god advokatskik, hvoraf ni af disse efter det oplyste var stadfæstet ved første retsinstans.

Retten fandt efter en helhedsbedømmelse af de nu pådømte forhold sammenholdt med de tidligere sanktioner, at advokaten havde tilsidesat helt grundlæggende pligter, der påhviler en advokat og vist manglende forståelse for advokatvirksomhed, og at der som følge heraf var grund til at antage, at advokaten ikke i fremtiden vil udøve virksomhed som advokat på forsvarlig måde, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 8 (dagældende § 147 c, stk. 3). Retten tiltrådte således Advokatnævnets afgørelser om, at advokaten skulle frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Sagen var en tredommersag, og dommerne var enige om sagens udfald.

Sagen har journalnummer BS-4523/2019-KBH.

For yderligere oplysninger kan pressens repræsentanter kontakte pressekontaktdommer Jens Stausbøll på telefon 20 24 21 76.