Gå til sidens indhold

Københavns Byret

08 jul 2020

Københavns Byret

Om sager vedrørende fildeling

Orientering om sager vedrørende påstået ulovlig download og deling af film anlagt af Copyright Management Services Ltd. (CMS).

Som tidligere omtalt i nyhed af 24. februar 2020 var et større antal sager anlagt med påstand om ulovlig download og deling af film (fildeling) ved Københavns Byret. Sagerne var anlagt af blandt andet  Copyright Management Services Ltd. (CMS) og har været omtalt i flere medier, herunder Berlingske Tidende og DR, ligesom flere andre retter har skrevet om sagerne på deres respektive hjemmesider.

Sagerne har tidligere afventet, at Vestre- og Østre Landsret traf afgørelse i en række sager, der havde fået Procesbevillingsnævnets appeltilladelse. Østre Landsrets afgørelser blev afsagt den 8. april 2020, hvor landsretten fandt, at Copyright Management Services Ltd. ikke havde den fornødne søgsmålskompetence til at føre sagerne. Sagerne blev derefter afvist af landsretten.

Københavns Byret har i denne uge afsagt mere end 60 kendelser i sagskomplekset, hvor retten har fundet, at sagerne skal afvises som følge af manglende søgsmålskompetence.

I tiden mellem landsrettens afgørelser og frem til byrettens kendelser har parterne haft  lejlighed til at fremkomme med bemærkninger. Copyright Management Services Ltd. har i den forbindelse fremlagt en række erklæringer. Disse er efter Københavns Byrets vurdering i sit indhold enslydende med de erklæringer, som blev fremlagt i landsretten  i appelsagerne, og kunne ikke føre til at der forelå søgsmålskompetence.

Såfremt parterne er uenige i byrettens afgørelse, kan hver af parterne søge afgørelsen appelleret (kæret) inden 14 dage efter, at afgørelsen er publiceret på sagsportalen. Henset til sagernes økonomiske værdi vil det som udgangspunkt kræve Procesbevillingsnævnets tilladelse. Du kan læse mere om appel her.

Er du part i en sag om påstået ulovlig fildeling, kan du gennem domstolenes sagsportal, www.minretssag.dk, se afgørelsen på din sag.

Har du spørgsmål til retten om sagen, skal du skrive på sagen via sagsportalen (www.minretssag.dk).