Gå til sidens indhold

Retten i Herning

09 jan 2023

Retten i Herning

Sag om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering

Dom afsagt: 9. januar 2023

Retten i Herning har den 9. januar 2023 afsagt dom i en sag om prøvelse af Landsskatterettens afgørelse om Vurderingsstyrelsens ekstraordinære genoptagelse af ejendomsvurderingen for en ejendom beliggende i Snejbjerg.

Sagsnummer: BS-49645/2021 

Sagen drejede sig om, hvorvidt Vurderingsstyrelsen var berettiget til ekstraordinært at genoptage en ejendomsvurdering fra 2007 for en ejendom beliggende i Snejbjerg. Ejeren af ejendommen påstod, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen ikke var opfyldt, og at Skatteministeriet skulle anerkende dette. Skatteministeriet påstod frifindelse og gjorde gældende, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen var opfyldt.

Ejendommens grundværdi var i 2007 blevet ansat, men ved afgørelse i september 2019 genoptog Vurderingsstyrelsen grundværdiansættelsen og omberegnede grundværdien, hvorefter grundværdien blev fastsat væsentligt højere end ved ansættelsen i 2007. Vurderingsstyrelsen begrundede genoptagelsen med, at de mente, at værdiansættelsen var blevet lavet på et forkert grundlag, da der ikke var taget højde for, at ejendommen var omfattet af en lokalplan, der trådte i kraft i 2006. Ejendommen var ved lokalplanen blevet udlagt til tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30 samt offentlig vej, sti og beplantning.

Ejendommens ejer påklagede Vurderingsstyrelsens afgørelse til Landsskatteretten, der i september 2021 fandt, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse af vurderingen var opfyldt. Ejeren af ejendommen indbragte herefter sagen for Retten i Herning, hvor sagen blev behandlet af tre juridiske dommere.

Alle dommere fandt, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse i medfør af den dagældende skatteforvaltningslovs § 33, stk. 2, jf. stk. 1, var opfyldt. Retten fremhævede, at det var en betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at det kunne godtgøres, at en vurdering var foretaget på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende faktiske forhold, og at genoptagelse ville resultere i en ændring af grundværdien med mindst 20 %.

Retten bemærkede, at det af ansættelsen af grundværdien for 2007 fremgik, at ejendommen blev placeret i et grundværdiområde, der indeholdt ”øvrige ejendomme i landzone”, selv om

 

ejendommen ved lokalplanen, som trådte i kraft i marts 2006, blev omfattet af et område, der var udlagt til tæt-lav bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30 pct. Grundværdien blev fastsat efter kvadratmeterprincippet med en kvadratmeterpris, som efter det af Vurderingsstyrelsen oplyste, afspejlede en endog lav kvadratmeterpris for ejendommen i landzone. Retten fandt herefter, at det måtte lægges til grund, at denne fejlregistrering i planforholdene medførte, at vurderingen blev foretaget på et fejlagtigt grundlag. Retten lagde desuden til grund, at den ændrede beregning af grundværdien, resulterede i en ændring af grundværdien med mindst 20 %.

Herefter og efter en samlet vurdering fandt retten, at Skatteministeriet havde godtgjort, at betingelserne for ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 33, stk. 3, jf. stk. 1, var opfyldt. Skatteministeriet blev herefter frifundet.