Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger ved afsigelse af udeblivelsesdom

Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2021 meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. februar 2021 (BS-46674/2020).

Styrelsen for Patientsikkerhed udtog i maj 2020 stævning mod en læge med henblik på indskrænkning af dennes autorisation, idet vedkommende efter styrelsens opfattelse måtte antages at udgøre en fare for patientsikkerheden som følge af grov forsømmelse ved udøvelsen af erhvervet som læge.

Styrelsen for Patientsikkerhed fremsatte i stævningen anmodning om, at sagen skulle behandles uden anvendelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om småsager (småsagsprocessen).

Den sagsøgte læge afgav ikke svarskrift inden for den af byretten fastsatte frist, hvorefter byretten afsagde udeblivelsesdom.

Byretten tilkendte sagsomkostninger svarende til inkassosalæret

Byretten behandlede sagen efter reglerne om småsager i retsplejelovens kapital 39. Efter sagens værdi, forløb og udfald fastsatte byretten beløbet til dækning af udgift til advokat til 625 kr. svarende til inkassosalæret samt retsafgift svarende til 500 kr.

Byretten fandt desuden, at der ikke – i en sag hvor den sagsøgte ikke afgiver svarskrift – er hjemmel til at bestemme, at en sag skal tages ud af småsagsprocessen i forhold til fastsættelse af sagsomkostninger.

Landsretten forhøjede sagsomkostningerne

Østre Landsret fandt ligesom byretten, at der i en sag, hvor den sagsøgte ikke svarer, ikke er hjemmel til at bestemme, at en sag ikke længere skal behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om småsager.

Landsretten fandt under hensyntagen til forarbejderne til retsplejelovens § 316 og reglerne om fastsættelse af sagsomkostninger i småsager, således som disse efter ordlyden og forarbejderne må fortolkes, at retten i en situation, hvor en småsag uden økonomisk værdi afsluttes inden rettens fremsendelse af fortegnelse, skal fastsætte beløbet til dækning af udgiften til sagsøgerens advokat under hensyn til sagens karakter, omfang og betydning for parterne, og til størrelsen af de beløb der generelt tilkendes til dækning af advokatudgift i småsager.

På denne baggrund fastsatte landsretten sagsomkostningerne til 3.975 kr., hvoraf 3.475 kr. udgjorde udgiften til dækning af advokat.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/06432.