Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

06 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Sag om afvisning af bevisanke

Procesbevillingsnævnet har den 5. maj 2021 meddelt en person tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. december 2020 (S-750-19).

Den tiltalte i en straffesag var i byretten idømt betinget fængsel i 60 dage for vold. Den tiltalte havde anket til frifindelse, subsidiært formildelse og var lovligt indkaldt til hovedforhandlingen i ankesagen. Dagen før hovedforhandlingen meddelte den tiltalte sin forsvarer, at han var syg, og forsvareren anmodede landsretten om at udsætte hovedforhandlingen. På dagen for hovedforhandlingen og inden dens påbegyndelse aflyste landsretten hovedforhandlingen og fastsatte en frist for den tiltaltes fremsendelse af lægeerklæring. Den tiltalte blev tilset af en fængselslæge, der vurderede, at der ikke var noget til hinder for, at tiltalte deltog i et retsmøde. Den tiltalte, der var frihedsberøvet, blev herefter ved Kriminalforsorgens foranstaltning transporteret til landsretten mod sin protest.

Landsretten afviste den tiltaltes bevisanke

Landsretten fandt, at den tiltalte ikke havde dokumenteret, at han havde lovligt forfald, idet han ikke havde fremsendt en lægeerklæring til landsretten, og at det ikke kunne føre til en anden vurdering, at den tiltalte mod sin protest var blevet transporteret til landsretten på dagen for hovedforhandlingen.

Landsretten afviste herefter tiltaltes bevisanke efter retsplejelovens § 920, stk. 2.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/03797.