Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

12 feb 2021

Procesbevillingsnævnet

Om henvisning til landsretten

Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2021 meddelt en række investorer og en bank tilladelse til kære til Højesteret af tre kendelser i 48 sager, der er afsagt af Østre Landsret den 26. november 2020 (BS-33400/2020 m.fl.).

Ved kendelse af 9. december 2019 henviste Københavns Byret 228 sager, der var anlagt af 228 investorer mod en bank, til behandling ved Østre Landsret som 1. instans. Af kendelsen fremgik, at sagerne alle vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt investorerne, som havde købt aktier i banken, havde krav på erstatning for efterfølgende kursudsving på aktierne.

Den 27. december 2019 blev der anlagt en sag af 63 investorer mod banken, og der blev fremsat anmodning om, at sagen skulle henvises til landsretten til behandling sammen med de allerede henviste sager. Banken tilsluttede sig anmodningen.

I en periode herefter blev der anlagt samlet 47 sager af yderligere 47 investorer mod banken. Banken fremsatte i disse sager anmodning om, at sagerne skulle henvises til landsretten til behandling sammen med de allerede henviste sager.

Østre Landsret admitterede ved retsbog af 20. maj 2020 de 228 sager, som byretten havde henvist ved kendelse af 9. december 2019. Af retsbogen fremgår videre, at der skulle afholdes et forberedende møde blandt andet med henblik på at udvælge prøvesager. Under sagernes behandling ved Østre Landsret er 19 sager blevet hævet, hvorfor der aktuelt verserer 209 sager i Østre Landsret, som behandles i forbindelse med hinanden.

Byretten bestemte, at sagerne ikke skulle henvises til landsretten

Ved tre kendelser af henholdsvis 2. juni 2020 og 26. juni 2020 bestemte byretten, at de i alt 48 sager, der var anlagt efter den 9. december 2019 af rækken af investorer mod banken, ikke skulle henvises til Østre Landsret.

Henset til det store antal sager, der allerede versererede ved Østre Landsret, fandt byretten ikke, at disse sager, der i det væsentligste vedrører samme problemstilling, kunne antages at have generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt.

Byretten tog således ikke anmodningen om henvisning til følge.

Byrettens kendelser blev herefter med Procesbevillingsnævnets tilladelse indbragt for landsretten.

Landsretten stadfæstede kendelserne

Landsretten fandt, at de allerede henviste sager repræsenterede en tilstrækkelig variation over sagernes faktiske og retlige omstændigheder, hvorpå påstandene blev støttet, hvilket ville muliggøre, at der blandt disse sager ville kunne findes egnede prøvesager. Landsretten anførte herefter, at afgørelsen af de pågældende prøvesager, som vil kunne indbringes for Højesteret, måtte forventes at afklare de principielle retsspørgsmål, der er rejst, således at afgørelsen af de resterende sager beror på en konkret bevismæssig vurdering eller på en skønsmæssig afvejning af en række momenter, hvor denne afvejning er uden vidererækkende betydning.

På denne baggrund stadfæstede landsretten kendelserne.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/02658, 20/02659, 20/02662 og 20/02667.