Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

30 nov 2021

Procesbevillingsnævnet

Dørlukning i straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 29. november 2021 meddelt flere forskellige medier tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. september 2021 (S-2332-21 og S-2333-21)

Under et retsmøde i en drabssag anmodede anklagemyndigheden om dørlukning under den sigtedes forklaring med henvisning til retsplejelovens § 29, stk. 3, nr. 4, hvorefter der kan træffes bestemmelse om dørlukning, når sagens behandling i et offentligt retsmøde må antages på afgørende måde at hindre sagens oplysning. Årsagen til anmodningen var navnlig, at det på baggrund af den sigtedes forklaring skulle afklares, hvorvidt sagen kunne fremmes som en tilståelsessag. Den sigtedes forsvarsadvokat tilsluttede sig anmodningen, idet den sigtede ikke så sig i stand til at afgive forklaring i et offentligt retsmøde på grund af pressens og hans families tilstedeværelse. Sagen omhandlede drab på den sigtedes hustru, og sagen havde været massivt omtalt i medierne, som protesterede imod dørlukning under forklaringen.

Byretten kom frem til, at betingelserne for dørlukning var opfyldt

Byretten lagde navnlig vægt på, at den sigtede så sig ude af stand til at afgive forklaring, hvis offentligheden havde adgang til retsmødet, hvorfor et offentligt retsmøde på afgørende måde måtte antages at hindre sagens oplysning, jf. retsplejelovens § 29, stk. 3, nr. 4.

Flere medier kærede byrettens afgørelse til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten lagde til grund, at sigtede så sig ude af stand til at afgive en fuld forklaring, hvis offentligheden, herunder pressen og familiemedlemmer var til stede. På denne baggrund og under hensyn til, at sagen omhandlede drab i nær familie, tiltrådte landsretten, at betingelserne for dørlukning var opfyldt.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/21898 og j.nr. 21/22148.