Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 nov 2021

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af ankesag efter retsplejelovens § 368 a

Procesbevillingsnævnet har den 19. november 2021 meddelt en arbejdstager tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juni 2021.

Arbejdstageren blev i februar 2017 ansat i en tidsbegrænset deltidsstilling som servicemedarbejder hos et biludlejningsfirma. I februar 2018 blev arbejdstageren fastansat på deltid.

I oktober 2018 blev arbejdstageren bortvist fra sin stilling efter en episode med en kunde.

Arbejdstageren anlagde efterfølgende sag mod sin tidligere arbejdsgiver med påstand om betaling af omkring 100.000 kr. vedrørende løn i opsigelsesperioden, godtgørelse for uberettiget bortvisning og godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Byretten frifandt arbejdsgiveren

Byretten fandt på baggrund af bevisførelsen, herunder videooptagelser, at arbejdstageren ved episoden med kunden havde udvist en sådan grov og tillige farlig adfærd, at bortvisningen var sket med rette. Endvidere fandt byretten det ikke godtgjort, at kunden under episoden skulle have fremsat diskriminerende udtalelser mod arbejdstageren, eller at arbejdstageren i anledning heraf skulle have fremsat krav om ligebehandling over for arbejdsgiveren efter episoden. Af disse årsager fandt byretten det heller ikke bevist, at arbejdstageren havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Landsretten afviste ankesagen efter retsplejelovens § 368 a

Arbejdstageren ankede byrettens dom til landsretten. I den forbindelse gentog arbejdstageren i det væsentligste sine påstande, anbringender og beviser for byretten, idet han dog yderligere henviste til, at sagen var principiel, og at han ville afgive supplerende partsforklaring for landsretten.

Efter at have gennemgået sagen, herunder videooptagelserne fra episoden mellem arbejdstageren og kunden, fandt landsretten ikke, at der var udsigt til, at sagen ville få et andet udfald end i byretten. Endvidere fandt landsretten ikke, at sagen var principiel, eller at andre grunde i øvrigt talte for, at sagen skulle behandles af landsretten, og landsretten afviste derfor ankesagen, jf. retsplejelovens § 368 a.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/15356.