Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

22 jan 2021

Procesbevillingsnævnet

Overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Procesbevillingsnævnet har den 21. januar 2021 meddelt tre tiltalte og anklagemyndigheden tilladelse til anke til Vestre Landsret af en dom i fire sager, der er afsagt af Retten i Esbjerg den 2. november 2020 (98-4463/2020, 98-4464/2020, 98-4465/2020, 98-446/2020).

De fire tiltalte deltog den 12. juni 2020 i et ”streetrace”-arrangement i Holsted. Der deltog flere end 50 personer i arrangementet, og politiet oprettede i alt 230 sigtelser fra den pågældende politiforretning.

Anklagemyndigheden indbragte nærværende fire sager som prøvesager for Retten i Esbjerg.

De fire tiltalte blev tiltalt for overtrædelse af bekendtgørelse nr. 687 af 27. maj 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for visse lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndteringen af covid-19 § 16, stk. 1, nr. 1., jf. § 1, stk. 1. Forsamlingsforbuddet var på tidspunktet for arrangementets afholdelse fastsat til maksimalt 50 personer, jf. bekendtgørelse nr. 791 af 7. juni 2020 om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for visse lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndteringen af covid-19 § 1, nr. 1 og nr. 6.

Tre af de tiltalte var steget ud af deres biler i forbindelse med afviklingen af arrangementet. Dette var ikke tilfældet for den fjerde tiltalte.

Byretten fandt de fire tiltalte skyldige i overtrædelse af forsamlingsforbuddet

Byretten fandt indledningsvist, at bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger ikke er strid med grundlovens § 79, da bestemmelsen har til formål at beskytte andre væsentlige interesser, herunder befolkningens liv og velfærd. Byretten fandt endvidere, at bestemmelsen ikke gik videre end, hvad der er nødvendigt for en sådan beskyttelse.

Herefter fandt byretten, at de fire tiltalte ved at have deltaget i streetrace-arrangementet havde overtrådt det på daværende tidspunkt gældende forsamlingsforbud. Retten anførte i denne forbindelse, at forsamlingsforbuddet indebærer, at der ikke må deltage mere end 50 personer i et arrangement, og at det ikke har nogen betydning, om det samlede antal deltagere er delt op i mindre grupper, i hvert fald ikke i et tilfælde, hvor arrangementet afholdes indenfor et begrænset og forholdsvis koncentreret geografisk område. Retten bemærkede i denne forbindelse, at det efter bestemmelsens ordlyd er uden betydning, om deltagerne i arrangementet har været ude af deres biler.

Straffen fastsattes for tre af de tiltalte til en bøde på 2.500 kr.

Byretten lod i medfør af straffelovens § 83 straffen bortfalde for den fjerde tiltalte. Som begrundelse herfor anførtes det, at den nærmere rækkevidde af forsamlingsforbuddet herunder særligt spørgsmålet om, hvorvidt forbuddet også omfatter de deltagere, der ikke er ude af deres biler, findes at kunne give anledning til tvivl. Den fjerde tiltalte var efter det oplyste ikke ude af sin bil og deltog kun kortvarigt i arrangementet, hvorfor der for dennes vedkommende fandtes at foreligge sådanne formildende omstændigheder, at straffen burde bortfalde, jf. straffelovens § 83.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/01855, 20/01856, 20/01857 og 20/01918.

 

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet den 28. oktober 2020 meddelte anklagemyndigheden tilladelse til anke til Østre Landsret i tre sager, der også angik spørgsmålet om overtrædelse af opholdsforbuddet i Havneparken på Islands Brygge i København.