Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bank skal betale erstatning til investor i hedgeforening 
12-10-2011 

 
 

Investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer har anlagt en række retssager mod Jyske Bank, der har formidlet investeringer i hedgeforeningen. De samlede krav udgør ifølge banken ca. 800 mio. kr. Østre Landsret har i dag truffet afgørelse i den første af sagerne, hvor et mindre anpartsselskab D i oktober 2007 havde investeret for ca. 1 mio. kr. Størstedelen heraf blev tabt under finanskrisen i oktober 2008. Landsretten fandt, at Jyske Bank var ansvarlig for D’s tab, fordi banken ikke havde ydet tilstrækkelig rådgivning.

Landsrettens begrundelse

Landsretten fandt, at Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer var et forholdsvist kompliceret investeringsprodukt. Landsretten anførte videre, at pengeinstitutters formidling af salg heraf til kunder, der ikke har nogen forhåndsviden om sådanne hedgeprodukter, derfor krævede en nærmere individuel rådgivning om navnlig risiciene ved investeringen. I forhold til sådanne kunder kunne en brochure med et prospekt ikke træde i stedet for den individuelle rådgivning, men alene supplere denne.  

Det var Jyske Bank, der under et møde i banken foreslog D at investere i Jyske Hedge Invest Markedsneutral – Obligationer. Aftalen om købet blev indgået under mødet. Efter bevisførelsen lagde landsretten til grund, at D ikke inden mødet havde viden om eller erfaring med hedgeforeninger og gearede produkter, samt at D ikke under mødet fik den krævede individuelle rådgivning om karakteristika og ricisi ved Jyske Hedge Invest Markedsneutral – Obligationer, herunder om den betydelige gearing og risikoen for, at tab må realiseres i tilfælde af en uventet kursudvikling af tilstrækkeligt omfang. Det blev endvidere lagt til grund, at D ikke ville have foretaget den pågældende investering, hvis D havde fået den fornødne rådgivning.

Landsretten fandt, at der ikke forelå egen skyld eller accept af risiko, eller at banken kunne fritages for ansvar på grund af bankens henvisning til, at finanskrisen havde været uforudsigelig. Jyske Bank blev derfor ved dommen pålagt at betale erstatning til D svarende til forskellen mellem købsprisen og den aktuelle kursværdi.

Baggrund

Hedgeforeningen købte og solgte obligationer. Foreningen spekulerede i renteforskelle (rentespændet) mellem forskellige typer obligationer. Hedgeforeningen kunne låne og investere for op til 25 gange det beløb, investorerne havde indbetalt (gearing). Herved mangedobledes gevinsten eller tabet. Hvis rentespændet uventet blev væsentligt forøget, formindskedes foreningens formue betydeligt. På grund af de store lån var der i hedgeforeningens vedtægter fastsat risikorammer. Lånene og risikorammerne betød, at hvis kurserne udviklede sig meget uhensigtsmæssigt, så skulle foreningen sælge en stor del af obligationerne for at undgå yderligere tab. I så fald ville der blive realiseret et væsentligt og permanent tab. Som følge af gearingen var det ikke muligt i stedet at beholde obligationerne og afvente en eventuel kursstigning.

Under finanskrisen blev rentespændet udvidet så meget, at hedgeforeningen i oktober 2008 måtte sælge en stor del af sine obligationer til en lav kurs. Det betød, at bl.a. D tabte omkring 800.000 kr.

Sagen har været behandlet i 14. afdeling under sagsnr. B-2640-10.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekontaktdommer, landsdommer Michael Lerche (tlf.nr. 33 97 05 29 el. 22 87 90 52).

Anmodning om udskrift af landsrettens afgørelse rettes til regnskab@oestrelandsret.dk. For udskrift betales 175 kr. Læs mere på www.oestrelandsret.dk.
Til top Sidst opdateret: 12-10-2011 
Østre LandsretseperatorBredgade 59seperator1260 København K.seperatorTelefon: 99686200seperatorEmail: post@oestrelandsret.dk