Gå til sidens indhold

Retten i Viborg

16 jan 2020

Retten i Viborg

Advokat dømt for medvirken til forsøg på falsk forklaring i retten mm

Advokat dømt for medvirken til forsøg på falsk forklaring i retten, samt fradømt retten til at udøve advokatvirksomhed i 1 år fra endelig dom.

Advokat blev sammen med sin klient dømt for medvirken til forsøg på falsk forklaring. De blev straffet med 60 dages fængsel, og advokaten blev tillige fradømt retten til at udøve advokatvirksomhed i 1 år. En tredje person blev frifundet.

Sagsnummer: SS 3846/2019

Sagen kort fortalt
I forbindelse med beslaglæggelse af et kontantbeløb hos tiltalte 1, blev tiltalte 3 af tiltalte 1 anmodet om at møde i retten og afgive forklaring om, at han havde givet tiltalte 1 det anførte beløb som et lån, og at pengene var betalt på et bestemt sted og indenfor et nærmere angivet tidsrum på 1 time. Da tiltalte 1 oplyste sin advokat, tiltalte 2, at tiltalte 3 godt ville komme og afgive forklaring om, at beløbet var betalt som et forskud, udtalte advokaten, at tiltalte 3 ikke skulle sige, at det var et forskud, og på tiltaltes 1’s forespørgsel om, hvad han så skulle sige, svarede advokaten, at pengene var et lån. Tiltalte 3 mødte herefter op i retten og forklarede, at han havde givet tiltalte 1 et forskud på et tidspunkt, der lå flere dage forud for datoen for beslaglæggelsen. Forskuddet skulle bruges til indkøb af arbejdstøj, da tiltalte 1 i forbindelse med afsoning af en dom med fodlænke, skulle arbejde hos tiltalte 3.

Der var rejst tiltale for falsk forklaring eller medvirken hertil efter straffelovens § 158 for alle de tre tiltaltes vedkommende, mens der for advokaten tillige var rejst tiltale for tjenestemisbrug efter straffelovens § 155. Alle tre nægtede sig skyldige.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at advokaten ved anvisning af, hvilken forklaring tiltalte 3 skulle afgive i retten, havde gjort sig skyldig i medvirken til forsøg på falsk forklaring, samt tjenesteforsømmelse, idet den falske forklaring skulle afgives i et forsøg på at få det beslaglagte pengebeløb udbetalt. Retten fandt det endvidere bevist, at tiltalte 1 havde anmodet tiltalte 3 om i strid med sandheden at forklare, at tiltalte 3 havde lånt tiltalte 1 nogle penge og givet ham dem på et givet sted og på en given dato og klokkeslæt, hvilket var i strid med sandheden. Tiltalte 3 blev frifundet, idet retten fandt, at den forklaring, han gav i retten ikke var i strid med sandheden. Tiltalte 3 forklarede, at han på en helt andet dato, der lå flere dage forud for beslaglæggelsen, havde givet tiltalte 1 nogle penge som et forskud. Da der ikke blev afgivet en falsk forklaring, blev de to øvrige tiltalte alene straffet for forsøg.

Anklagerens påstand om straf var mindst 60 dages ubetinget fængsel, og for advokatens vedkommende tillige frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed i ikke under 1 år.

Straffen blev fastsat til 60 dages ubetinget fængsel for advokaten og tiltalte 1, mens tiltalte 3 blev frifundet. Der blev lagt vægt på kriminalitetens art, samt at der for advokatens vedkommende var tale om, at forholdet var begået som led i jobbet som forsvarer for tiltalte 1.

Det er ikke for retten oplyst, om de tiltalte eller anklagemyndigheden vil anke dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Viborg den 16. januar 2020.