Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Privat skifte 

Vejledning - privat skifte
De har nu fået udleveret skifteretsattest, hvoraf fremgår, at boet er udleveret til privat skifte.

Hvad skal De gøre? 

Åbningsstatus og boopgørelse

Når boet er udleveret til privat skifte, skal arvingerne senest 6 måneder efter dødsdagen, (dog mindst 2 måneder fra boets udlevering) indsende en opgørelse kaldet åbningsstatus over boets aktiver og passiver pr. dødsdagen til skifteretten i 2 eksemplarer (den ene i kopi). Skifteretten har en særlig blanket hertil. Den findes også på www.domstol.dk.  

Denne opgørelse kan endvidere gøres til endelig boopgørelse ved afkrydsning på side 1, hvis der ikke er formue der skal realiseres/sælges eller skattemæssige forhold der taler herimod.

Er der formue, der skal realiseres/sælges, skal der endvidere laves en boopgørelse. I boopgørelsen opgøres boets aktiver og passiver - indtægter og udgifter - pr. skæringsdagen. Skæringsdagen er den dato, man vælger at opgøre boet. Pr. denne dato overgår formuen/aktiverne til arvingerne. Der vælges først skæringsdag, når aktiverne er realiseret/solgt og samtlige udgifter er klarlagt. 

Den seneste skæringsdag, der kan vælges, er 1-årsdagen for dødsfaldet, evt. tidligere. Boopgørelsen skal sendes til skif­­­teretten i 2 eksemplarer senest 15 måneder efter dødsdagen. Alle relevante bilag skal være med i 2 kopier.

Proklama 

Der skal altid indrykkes proklama, så arvingerne er sikre på, hvor stor afdødes gæld er.

Skifteretten videresender anmodning om optagelse af proklama til Statstidende. Skifteretten kontrollerer, at der bliver indrykket proklama. 

Et proklama indeholder meddelelse om dødsfaldet og opfordrer afdødes kreditorer til at melde sig overfor boets kontaktperson inden 8 uger. Kreditorer, der ikke har meldt sig inden 8 uger, kan ikke kræve penge af dødsboet. En regning, der er sendt til afdødes bopæl eller skifteretten efter dødsfaldet og inden udløbet af fristen på 8 uger, skal altid betales. Det samme gælder skattekrav og pantsikrede krav, hvis pantet rækker, uanset om de anmeldes efter 8-ugers fristens udløb.

En kreditor kan godt lave en foreløbig anmeldelse, hvis kravet ikke kan gøres op endnu. Fx ved fraflytning af lejemål, el, vand og varme mv. Senest 8 uger efter fristens udløb, skal kreditor gøre sit krav endeligt op. Dog har kreditor ret til at senere at gøre kravet op dog maksimeret til det foreløbig anmeldte beløb. 

Arvingerne skal selv holde øje med, hvornår 8-ugers fristen udløber. Man modtager ikke besked herom fra skifteretten.

Det er arvingerne, der skal tage stilling til de anmeldte krav. Hvis arvingerne ikke vil godtage et anmeldt krav, så kan kreditor anlægge retssag mod boet. 

Afdødes gæld

Hvis arvingerne har fordelt arven uden først at betale afdødes og boets gæld, hæfter de hver især personligt for hele gælden. Arvingerne bør derfor ikke disponere over boets formue inden proklamafristens udløb. Skat bør altid kontaktes, så det kan afklares, om der er skattekrav. 

Hvis der ikke er penge nok

Hvis det viser sig, at boets aktiver ikke kan dække afdødes og boets gæld, kan arvingerne ofte undgå at hæfte for gælden. I dette tilfælde skal mindst én af arvingerne straks hen­vende sig i skifteretten. Dødsboet vil herefter blive behandlet af en bobestyrer. 

Skatter og afgifter

Der skal betales dødsboskat af boets indkomst i boperioden, hvis boets nettoformue overstiger 2.595.100 kr. eller boets aktiver på skæringsdagen i boopgørelsen overstiger 2.776.800 kr. Den anførte beløbsgrænse er gældende ved boer, der sluttes med skæringsdag i 2017. Selv om der ikke skal betales dødsboskat, kan der godt være et mellemværende med skatteforvaltningen om afdødes skat i dødsåret og tidligere år. Skatteforvaltningen i afdødes kommune kan oplyse herom. 

Boafgiften beregnes og opkræves af skifteretten, når den endelige boopgørelse er modtaget og skattemyndighedernes godkendelse af værdiansættelserne foreligger.

Der skal betales retsafgift for skifterettens behandling af boet med 2.500 kr. Beløbet skal betales senest 14 dage efter boets udlevering. Hvis boets formue i boopgørelsen overstiger 1.000.000 kr., skal der betales yderligere afgift med 6.500 kr.

Til top Sidst opdateret: 29-11-2016 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk