Procesbevillingsnævnet

20 maj 2020

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af fogedsager med ”Låneansøgning inkl. lånevilkår” som fundament

Fogedretternes afvisning af sager om udlæg med henvisning til, at dokument benævnt ”Låneansøgning inkl. lånevilkår” ikke kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelses efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

Den 12. februar 2020 meddelte Procesbevillingsnævnet to låneudbydere tilladelse til kære til landsretterne af afgørelser truffet af forskellige fogedretter. Procesbevillingsnævnet meddelte kæretilladelse i alt i 75 sager, heraf 64 sager til Vestre Landsret og 11 sager til Østre Landsret.

Sagerne angik spørgsmålet om, hvorvidt fogedretterne med rette havde afvist sager om udlæg, hvori der som fundament var indleveret et dokument benævnt ”Låneansøgning inkl. lånevilkår”. Fogedretterne afviste sagerne med henvisning til, at dokumenterne ikke kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5, idet dokumenterne ikke indeholdt en i hovedsagen ubetinget erkendelse af at skylde et bestemt pengebeløb.

Landsretternes kendelser

Vestre Landsret har i en række kendelser afsagt den 7. maj 2020 ophævet fogedrettens kendelser og hjemvist sagerne til fornyet behandling i fogedretten. Landsretten anførte blandt andet, at parternes aftale fremstod som en låneaftale, og at den omstændighed, at kredittypen var angivet som kassekredit, ikke i sig selv kunne føre til en anden vurdering, idet der ikke var oprettet en konto hos långiver, og idet den øvrige del af dokumenterne gav indtryk af, at der var tale om et lån på et bestemt beløb. Landsretten fandt herefter, at fogedretten ikke alene ud fra udlægsbegæringen – og uden afholdelse af retsmøde og indhentelse af yderligere oplysninger – havde haft grundlag for at forhåndsafvise sagerne.

Østre Landsret har i en kendelse afsagt den 20. maj 2020 ligeledes ophævet en af fogedretten truffet beslutning og hjemvist sagen til fornyet behandling i fogedretten. Efter en samlet vurdering fandt landsretten, at det efter de foreliggende oplysninger ikke kunne fastslås, at det pågældende dokument ikke udgjorde et fundament som omhandlet i retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5. Den omstændighed, at kredittypen var angivet som kassekredit, kunne efter landsrettens opfattelse ikke i sig selv føre til en anden vurdering, da dokumentet i øvrigt på det foreliggende grundlag måtte forstås sådan, at der var tale om lån af et bestemt beløb.

Yderligere sager i Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet har i skrivende stund ca. 380 verserende sager om appeltilladelse til landsretten, der tilsvarende vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et dokument benævnt ”Låneansøgning inkl. lånevilkår” kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse efter retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5.

Sagerne forventes at blive afgjort snarest muligt.