04 maj 2018

Procesbevillingsnævnet

Tvangsadoption

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2018 meddelt to biologiske forældre tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 17. januar 2018, hvor en dreng blev bortadopteret uden forældrenes samtykke.

Drengen blev få timer efter fødslen i 2012 anbragt hos en plejefamilie, hvorfor han aldrig har boet hos sine biologiske forældre.

Spørgsmålet om bortadoption blev behandlet i Ankestyrelsen i august 2012, hvor det dog blev afvist at meddele samtykke til bortadoptionen uden samtykke fra forældrene. Vurderingen og afvisningen blev foretaget efter den dagældende adoptionslovs § 9, stk. 3.

Børn- og Ungeudvalget indstillede i oktober 2016 – efter en lovændring af adoptionsloven i 2015 – at Ankestyrelsen skulle meddele samtykke til tvangsadoption af drengen. Ved Ankestyrelsens afgørelse i november 2016 blev der givet samtykke til, at drengen skulle bortadopteres uden samtykke fra forældrene.

Statsforvaltningen traf i marts 2017 afgørelse om bortadoption af drengen uden samtykke fra forældrene, jf. adoptionslovens § 9, stk. 4. Statsforvaltningens afgørelse blev af de biologiske forældre indbragt for byretten.

Byretten stadfæstede Statsforvaltningens afgørelse

Byretten stadfæstede Statsforvaltningens afgørelse med henvisning til, at betingelserne i adoptionslovens § 9, stk. 4, jf. stk. 2, var opfyldt. Det blev i den forbindelse bemærket, at bortadoptionen ikke fandtes at være i strid med Danmarks internationale forpligtelser med henvisning til de retssikkerhedsgarantier, der er opfyldt ved reglerne om sagsbehandlingen, og ligesom der blev henvist til, at hovedformålet med Menneskerettighedskonventionen og Børnekonventionen er, at der skal handles til barnets bedste.
Sagen blev anket til landsretten af drengens biologiske forældre.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse

Østre Landsret stadfæstede byrettens afgørelse med henvisning til de grunde, som Statsforvaltningen havde anført. Landsretten bemærkedes afslutningsvist, at der i sagen forelå sådanne særlige omstændigheder, at adoptionen uden forældrenes samtykke ikke udgjorde en krænkelse af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller artikel 9, stk. 1, i FN’s konvention om Barnets Rettigheder.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0062.