15 maj 2018

Procesbevillingsnævnet

Straffesag om bilannonces overensstemmelse med markedsføringsloven

Procesbevillingsnævnet har den 9. maj 2018 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 2. november 2017.

Virksomheden var tiltalt for overtrædelse af markedsføringslovens § 18, stk. 2, jf. stk. 1, ved i en bilannonce bragt i en gratis avis at have markedsført kreditaftaler med angivelse af en rentesats eller talstørrelse vedrørende omkostningerne ved forbrugerkredit uden at give standardoplysninger klart og på en fremtrædende måde.

Virksomheden erkendte de faktiske omstændigheder, men nægtede sig skyldig under henvisning til, at de lovpligtige kreditoplysninger fremgik klart og på en fremtrædende måde i annoncen, og at det på grund af forløbet efter bestemmelsens ikrafttræden var uklart, hvordan bestemmelsen skulle fortolkes, hvorfor virksomheden ikke havde handlet uagtsomt.

Byretten fandt, at der forelå en overtrædelse af markedsføringsloven

Byretten fandt, at de lovpligtige kreditoplysninger ikke fremgik på en fremtrædende måde, jf. markedsføringslovens § 18, stk. 2, og henviste til den lovpligtige teksts størrelse i forhold til den øvrige tekst sammenholdt med de lovpligtige kreditoplysningers placering og opsætning i bunden af annoncen under en linje svarende til en notemarkering i et almindeligt dokument. Byretten fandt endvidere, at der forelå den til domfældelse fornødne tilregnelse. Byretten idømte herefter virksomheden en samlet bøde på 140.000 kr. og lagde herved vægt på overtrædelsens karakter og de oplyste markedsføringsomkostninger.

Landsretten fandt tillige, at der forelå en overtrædelse af markedsføringsloven, men nedsatte bøden

Virksomheden ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse. Anklagemyndigheden påstod skærpelse, således at bøden blev forhøjet til 190.000 kr., svarende til det dobbelte af de afholdte markedsføringsomkostninger.

Idet de pligtmæssige finansieringsoplysninger ubestridt var angivet i et selvstændigt afsnit med en fremhævet indledning i den nederste del af annoncen, fandt landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag for at domfælde for overtrædelse af kravet om klarhed.

Landsretten fandt efter en samlet bedømmelse af annoncens visuelle udtryk imidlertid – ligesom byretten – at de pligtmæssige finansieringsoplysninger ikke var givet på en fremtrædende måde. Endvidere fandt landsretten, at virksomheden måtte anses for at have handlet i hvert fald uagtsomt ved at have markedsført kreditaftalerne som sket.

Landsretten nedsatte bøden til 50.000 kr., svarende til halvdelen af størrelsen af markedsføringsomkostningerne, og henviste til, at de pligtmæssige oplysninger, der er krævet i markedsføringslovens § 18, stk. 1, var givet på en læsbar måde, men at de ikke var givet på en fremtrædende måde.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0344.