04 maj 2018

Procesbevillingsnævnet

Sag om to drenges erstatningsansvar for skolebrand

Procesbevillingsnævnet har 3. maj den meddelt henholdsvis en ung mand og et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 11. januar 2018.

To drenge på henholdsvis 13 og 14 år opholdt sig en eftermiddag i juli måned 2012 i en skolegård, hvor de blandt andet cyklede og spillede fodbold. Som følge af den 14-åriges forhold opstod der brand i en container, som var placeret tæt ved den bagvedliggende skolebygnings facade. Branden spredte sig til bygningen og medførte omfattende skader på skolen.

Skolens forsikringsselskab udbetalte en forsikringssum på mere end 10 millioner kroner til skolen, og rettede efterfølgende et solidarisk regreskrav mod drengene, hvilket forsikringsselskabet dog forud for sagsanlægget begrænsede til 3 millioner kroner.

Forsikringsselskabet gjorde til støtte for kravet blandt andet gældende, at drengene burde have sikret sig, at ilden var slukket, og ikke længere frembød nogen fare, da de forlod skolen, og at de ved undladelse heraf havde handlet groft uagtsomt.

Såvel den 14-årige dreng, der var uforsikret, som den 13-årige dreng, der var omfattet af en ansvarsforsikring med en dækning på 3 millioner kroner, påstod frifindelse over for det nedlagte erstatningskrav under henvisning til, at de ikke havde udvist grov uagtsomhed, og gjorde hver især gældende, at den anden part var skadevolder i et eventuelt indbyrdes opgør.

Byretten pålagde den 14-årige et erstatningsansvar, men frifandt den 13-årige

Byretten lagde indledningsvis til grund, at ilden blev forårsaget af den 14-årige, og at drengens adfærd omkring ildspåsættelsen indebar en indlysende risiko for, at branden ville kunne sprede sig til den omkringliggende bygning. Drengen fandtes herved at have handlet groft uagtsomt, og blev pålagt et erstatningsansvar i medfør af erstatningsansvarslovens § 19, stk. 2, nr. 1.

For så vidt angår den 13-åriges forhold, fandt retten, at han hverken havde medvirket ved planlægning eller gennemførelsen af ildspåsættelsen, hvorfor han som følge heraf blev frifundet for erstatningsansvar.

I forhold til udmålingen af erstatningens størrelse kom retten i medfør af lempelsesreglen i erstatningsansvarslovens § 24 frem til, at erstatningen passende kunne nedsættes til 500.000 kr., idet erstatningskravet på 3 millioner kroner ville være urimeligt tyngende for drengen, der på tidspunktet for ildspåsættelsen kun var 14 år.

Landsretten stadfæstede delvist byrettens dom

Forsikringsselskabet ankede byrettens dom til Østre Landsret.

Landsretten fandt det indledningsvis bevist, at branden blev forårsaget ved, at den 14-årige satte ild til noget papir i en container. Herefter lagde landsretten –  ligesom byretten – til grund, at den udviste adfærd også for en 14-årig indebar en så indlysende fare for den indtrådte skade, at drengen havde handlet groft uagtsomt, hvorfor landsretten fastholdt den 14-åriges erstatningsansvar. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at drengen lukkede låget til containeren inden han forlod stedet.

For så vidt angår den 13-årige, blev han af landsretten – ligesom af byretten – frifundet for ansvar, navnlig eftersom der ikke var grundlag for at fastslå, at han havde deltaget aktivt i ildspåsættelsen, herunder idet der ikke forelå en forudgående aftale mellem ham og den 14-årige om ildspåsættelse af containeren. Det forhold, at der efter beredskabslovens § 39 gælder en handlepligt for blandt andet den, der opdager brand, kunne efter omstændighederne ikke føre til, at den 13-årige havde handlet groft uagtsomt.

For så vidt angår erstatningsudmålingen fandt landsretten alene grundlag for at nedsætte kravet til 1 million kroner, hvilket navnlig blev begrundet under henvisning til forholdets alvorlige karakter, herunder at der var tale om et forhold af grov uagtsomhed på grænsen til det forsætlige, som havde medført et betydeligt tab.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-22-0051 og 2018-22-0154