04 maj 2018

Procesbevillingsnævnet

Sag om ophævelse af en handelsagentaftale

Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2018 meddelt en handelsagent tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 29. november 2017.

I 2010 indgik to selskaber en 5-årig tidsbegrænset handelsagentaftale. I november 2012 fremsendte agenturgiveren en Standard Operation Procedure (SOP) til underskrift hos handelsagenten. Handelsagenten meddelte i december 2012 agenturgiveren, at handelsagenten ikke ville acceptere SOP’en og varslede samtidig ophævelse på grund af misligholdelse, hvis ikke misligholdelsen ophørte. Den 30. maj 2013 ophævede agenturgiveren handelsagentaftalen med øjeblikkelig virkning på grund af væsentlig misligholdelse bestående af blandt andet manglende efterlevelse af SOP’en.

På den baggrund anlagde handelsagenten sag mod agenturgiveren med påstand om betaling af 1.147.086,15 kr. i erstatning og godtgørelse for uberettiget ophævelse. Agenturgiveren påstod frifindelse. Sagen blev anlagt ved byretten, der henviste sagen til Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten gav handelsagenten medhold

Sø- og Handelsretten fandt det ikke godtgjort, at handelsagenten havde misligholdt agentaftalen ved ikke at tiltræde SOP’en. Retten fandt det heller ikke godtgjort, at handelsagenten af andre grunde havde gjort sig skyldig i misligholdelse. Retten lagde vægt på, at SOP’en med det konkrete indhold ikke var nødvendig, at handelsagenten ikke var forpligtet til at tiltræde den, og at bestemmelserne i SOP’en var formuleret på en sådan måde, at handelsagenten med rette kunne rejse spørgsmål om, hvorvidt handelsagenten på samme måde som tidligere ville kunne fungere som selvstændig handelsagent i henhold til handelsagentaftalen. Sø- og Handelsrettens pålagde herefter agenturgiveren at betale 800.000 kr. i erstatning og godtgørelse til handelsagenten for uberettiget ophævelse af handelsagentaftalen.

Landsretten ændrede Sø- og Handelsrettens dom

Agenturgiveren ankede dommen til landsretten, der fandt agenturgiverens ophævelse af handelsagentaftalen berettiget. Landsretten lagde herved særlig vægt på en for landsretten forelagt skønserklæring, hvoraf det fremgik, at den SOP, som agenturgiveren anmodede handelsagenten om at underskrive, var sædvanlig mellem agenturgivere og agenter inden for branchen, og at SOP’en ikke indeholdt bestemmelser, der kunne anses for væsentligt kommercielt byrdefulde for handelsagenten. På denne baggrund, og da det for agenturgiveren måtte antages at være af væsentlig betydning, at der var klarhed omkring ansvarsfordelingen, fandt landsretten, at agenturgiveren havde været berettiget til at ophæve agentaftalen som følge af, at handelsagenten afviste at underskrive SOP´en. Agenturgiveren blev herefter frifundet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0640.