14 maj 2018

Procesbevillingsnævnet

Forsvarerens aktindsigt i politiets placering af aflytningsudstyr

Procesbevillingsnævnet har den 9. maj 2018 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. marts 2018.

I nærværende sag var 9 personer tiltalt for blandt andet indsmugling og videresalg af kokain. Bevisførelsen under hovedforhandlingen i byretten bestod blandt andet af rumaflytninger foretaget i en af de tiltaltes lejligheder.

Under hovedforhandlingen fremsatte en af de tiltaltes forsvarere begæring om, at politiet skulle pålægges at oplyse, hvor i lejligheden aflytningsudstyret havde været placeret, da oplysningen var vigtig for, at forsvaret kunne vurdere, om en række bankelyde, der hørtes på optagelserne, var inkriminerende for de tiltalte. Anklagemyndigheden protesterede herimod og henviste til, at oplysninger om, hvor aflytningsudstyret havde været opsat, var fortrolige oplysninger, som ikke havde betydning for forsvaret, ligesom oplysningerne ikke var tilvejebragt til brug for sagen og således ikke nedfældet i en politirapport.

Byretten fandt, at det forhold, at de begærede oplysninger ikke var tilvejebragt til brug for sagen i form af en rapport eller andet skriftligt materiale, ikke i sig selv medførte, at anmodningen skulle afvises, ligesom byretten anførte, at det ikke i retspraksis var fastslået, at forsvarerne i enhver situation var afskåret fra at få visse oplysninger om placering af aflytnings- og overvågningsudstyr, eller at oplysningerne altid måtte anses for uden betydning for forsvaret og derfor kunne hemmeligholdes efter retsplejelovens § 729 c, stk. 1, nr. 6. Byretten var dog samtidig enig med anklagemyndigheden i, at den eksakte placering ved markering på en plantegning var omfattet af politiets særlige interesse i hemmeligholdelse. Byretten fandt imidlertid ikke, at politiets interesse burde udstrækkes til at angå alle oplysninger om udstyrets placering, hvorfor byretten pålagde politiet at oplyse i hvilke rum, der var placeret aflytningsudstyr, samt hvor i rummet udstyret var placeret ved angivelse af flade.

Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til landsretten med påstand om, at oplysninger om placering af aflytningsudstyr var generelle og fortrolige oplysninger, som ikke var omfattet af forsvarerens adgang til aktindsigt, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3, subsidiært at oplysningerne var fortrolige oplysninger om politiets efterforskningsmetoder, som var undtaget fra forsvarerens aktindsigt, jf. retsplejelovens § 729 c, stk. 1, nr. 6.

Landsretten fandt, at der ikke var tale om oplysninger af en sådan generel karakter, at de – selvom de ikke fremgik af en egentlig rapport i sagen – ikke måtte anses for tilvejebragt til brug for den konkrete sag, hvorfor oplysningerne som udgangspunkt var omfattet af forsvarerens adgang til aktindsigt, jf. retsplejelovens § 729 a, stk. 3. Landsretten undtog dog konkret oplysningerne fra forsvarerens adgang til aktindsigt i medfør af retsplejelovens § 729 c, stk. 1, nr. 6.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0074. Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet ved behandlingen af sagen ikke har taget stilling til spørgsmålet om anklagemyndighedens retlige interesse i kæremålet.