30 apr 2018

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om lovligt forfald i en straffeankesag

Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2018 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 22. december 2017.

Tiltalte var i byretten blevet idømt en fællesstraf af 7 måneders fængsel for vold efter straffelovens § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse og subsidiær påstand om formildelse.

Ankesagen blev berammet til hovedforhandling i landsretten i september 2016, hvor den tiltalte havde forfald på grund af sygdom. Sagen blev herefter udsat og berammet til hovedforhandling i januar 2017, hvor den tiltalte også havde forfald på grund af sygdom. Sagen blev herefter udsat og berammet til hovedforhandling i juni 2017, hvor den tiltalte også havde forfald på grund af sygdom.

Ved en ny hovedforhandling i landsretten i december 2017, hvor retten var sat uden domsmænd, udeblev tiltalte igen, og forsvareren fremlagde en lægeattest, hvoraf det fremgik, at tiltalte havde en maveinfektion, der var til hinder for fremmøde i retten.

Anklagemyndigheden anmodede herefter landsretten om at afvise anken, men landsretten meddelte tiltalte en frist på en uge til at fremsende en ny udtalelse fra lægen med en række nærmere angivne oplysninger om tiltaltes helbredsforhold. Tiltale fremsendte herefter en supplerende lægeerklæring.

Landsretten afviste anken

Landsretten afsagde herefter kendelse i sagen. Landsretten fandt, at det ikke var dokumenteret, at tiltalte havde lovligt forfald ved hovedforhandlingen. Landsretten lagde navnlig vægt på, at lægeattesten blev udfærdiget efter, at lægen ved objektiv undersøgelse fandt normale forhold, at der ikke blev taget prøver, og at attesten derfor blev udfærdiget på grundlag af, hvad patienten fortalte at have af symptomer. Landsretten udtalte endvidere, at tiltaltes sygehistorie ikke omfattede andre henvendelser med lignende symptomer ud over de gange, hvor han ikke kunne møde op i retten, hvilket i sig selv rejste alvorlig tvivl om, hvorvidt domfældte også ved disse sygemeldinger reelt var syg.

Da tiltalte herefter måtte anses for udeblevet uden oplyst lovligt forfald, og da forhandlingen ikke med nytte kunne fremmes i hans fravær, afviste landsretten bevisanken. Tiltaltes forsvarer og anklagemyndigheden frafaldt udmålingsanken.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0011.