20 apr 2018

Procesbevillingsnævnet

Sagsomkostninger i adcitationssager

Procesbevillingsnævnet har den 15. marts og den 5. april 2018 meddelt henholdsvis en person og et forsikringsselskab appeltilladelse til Højesteret af tre omkostningsafgørelser, der er truffet af Østre Landsret den 31. oktober og 4. december 2017.

Den ene sag: Østre Landsrets to beslutninger om sagsomkostninger af 31. oktober 2017:

Personen havde solgt en andelslejlighed, hvor det efterfølgende viste sig, at vådrumssikringen af badeværelset var mangelfuldt udført. Køberen rettede herefter et krav om erstatning på ca. 100.000 kr. mod personen, som valgte at adcitere den oprindelige sælger med påstand om friholdelse, idet badeværelset var blevet renoveret i den oprindelige sælgers ejertid.

Byretten frifandt personen og den oprindelige sælger

Byretten fandt, at der ikke var grundlag for det rejste krav og frifandt derfor personen. Som følge af frifindelsen i hovedsagen frifandt byretten også den oprindelige sælger i adcitationssagen.

Byretten tilkendte herefter personen sagsomkostninger med 37.000 kr. i hovedsagen anlagt af køberen mens byretten pålagde personen sagsomkostninger på 27.000 kr. i adcitationssagen mod den oprindelige sælger.

Køberen fik delvist medhold ved forlig i landsretten

Efter hovedforhandlingen fremkom landsretten med en mundtlig tilkendegivelse, hvorefter landsretten havde til hensigt at give køberen medhold i det rejste krav for så vidt angår 30.000 kr., ligesom landsretten fandt grundlag for, at den oprindelige sælger skulle friholde personen for så vidt angår 20.000 kr. Parterne forligte sagerne i overensstemmelse hermed.

Landsretten bestemte herefter, at personen i hovedsagen i sagsomkostninger for begge retter skulle betale 40.000 kr. til delvis dækning af køberens udgifter til retsafgift og advokatbistand. Landsretten bestemte også, at udgifterne til skønsmanden skulle fordeles således, at køberen endeligt skulle betale 35.918,75 kr. mens personen skulle betale 35.000 kr.

For så vidt angår adcitationssagen bestemte landsretten, at personen til delvis dækning af den oprindelige sælgers omkostninger til advokatbistand for by- og landsret skulle betale 40.000 kr.

Den anden sag: Østre Landsrets bestemmelse om sagsomkostninger i dom af 4. december 2017:

Forsikringsselskabet havde oprindeligt meddelt afslag på dækning af en tilskadekommen fører af en knallert. Føreren var under betydelig alkoholpåvirkning styrtet på en uregistreret knallert. Føreren var af den opfattelse, at han havde været passager på knallerten, og et par år efter ulykken lykkedes det at opspore den person, der angiveligt havde ført knallerten. Personen underskrev herefter en erklæring om, at han havde ført knallerten.

Føreren indbragte forsikringsselskabet for domstolene med påstand om, at forsikringsselskabet skulle anerkende erstatningspligten for personskaden som følge af ulykken. Forsikringsselskabet valgte at adcitere den person, som angiveligt havde ført knallerten, og nedlagde i den forbindelse en friholdelsespåstand.

Byretten tilkendte føreren erstatning

Under sin vidneforklaring for byretten fragik personen sin erklæring om, at han havde ført den forulykkede knallert. Byretten valgte imidlertid at se bort fra forklaringen og fandt derefter, at føreren var berettiget til erstatning for skaderne ved ulykken. Byretten gav herefter også forsikringsselskabet medhold i, at den påståede fører af knallerten skulle friholde forsikringsselskabet for ethvert krav i anledning af ulykken.

Byretten pålagde herefter forsikringsselskabet at betale 75.000 i sagsomkostninger til dækning af førerens udgifter til advokatbistand, ligesom byretten pålagde den person, som angiveligt havde ført knallerten, at betale 125.000 kr. i sagsomkostninger til dækning af forsikringsselskabets udgifter til retsafgift og advokatbistand.

Landsretten frifandt forsikringsselskabet

Landsretten valgte i modsætning til byretten at se bort fra erklæringen fra den person, som angiveligt havde ført knallerten, og fandt derfor, at føreren ikke havde løftet bevisbyrden for, at han var passager, hvorfor han ikke var berettiget til erstatning. Forsikringsselskabet blev derfor frifundet i hovedsagen og som følge heraf blev den påståede fører af knallerten også frifundet i adcitationssagen.

Med hensyn til sagernes omkostninger bestemte landsretten, at føreren skulle betale 246.300 til dækning af forsikringsselskabets retsafgifter og advokatomkostninger i hovedsagen mens forsikringsselskabet skulle betale 196.300 kr. til dækning af den påståede førers omkostninger til retsafgift og advokatbistand, idet landsretten ikke fandt grundlag for at fravige udgangspunktet om, at adcitanten pålægges sagsomkostninger overfor adciterede, såfremt adcitanten frifindes i hovedsagen.

Appeltilladelsen i denne sag angik kun bestemmelsen om sagsomkostninger i adcitationssagen.

Procesbevillingsnævnets sagsnumre

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0566, 2017-22-0568 og 2017-22-0643.