30 apr 2018

Procesbevillingsnævnet

Konfiskation af taxachaufførs udbytte

Procesbevillingsnævnet har den 25. april 2018 meddelt en person tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. oktober 2017.

Personen blev i byretten idømt 12 måneders betinget fængsel for i 342 tilfælde i 2012-2013 at have kørt bil i frakendelsestiden eller uden at have erhvervet kørekort.

Der blev samtidig konfiskeret 317.795 kr. hos personen, idet de ovennævnte kørsler blev anset for foretaget i erhvervsmæssigt øjemed. Personen havde således foretaget de 342 kørsler som led i sit arbejde som taxachauffør, hvor han efter sagens oplysninger havde delt de samlede indkørte beløb med vognmanden 50/50. Det konfiskerede udbytte blev herefter opgjort som halvdelen af det samlede indkørte beløb fradraget betalt skat og tillagt feriepenge.

Personen ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse for konfiskationen.

Landsretten stadfæstede byrettens dom

Landsretten fandt ligesom byretten, at personens 342 kørsler i frakendelsestiden henholdsvis uden førerret i 2012-2013 var foretaget i erhvervsmæssigt øjemed, og landsretten tiltrådte – med henvisning til landsretspraksis – at der skulle ske konfiskation af den fortjeneste, som personen havde opnået ved kørslerne.

Landsretten udtalte i den forbindelse, at det ikke kan føre til et andet resultat, at der i tiltalepraksis i andre situationer ikke nedlægges påstand om konfiskation af lønindtægter.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0337.