13 sep 2017

Procesbevillingsnævnet

Indhentelse af ny speciallægeerklæring i sag om genoptagelse

Procesbevillingsnævnet har den 7. september 2017 meddelt Ankenævnet for Patienterstatningen tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 15. juni 2017.

En mand havde i 2005-2007 ved Patientforsikringen (i dag: Patienterstatningen) fået tilkendt godtgørelse og erstatning i anledning af en patientskade som følge af ikke-optimal behandling af et underarmsbrud.

I 2010 og i 2012 anmodede manden om genoptagelse af sagen, idet han havde konstateret nye følgeskader og forværringer. I begge tilfælde afslog Patienterstatningen at genoptage sagen, jf. erstatningsansvarslovens § 11, og i begge tilfælde tiltrådte Patientskadeankenævnet (i dag: Ankenævnet for Patienterstatningen) afgørelserne.

Manden anlagde herefter sag ved domstolene, idet han påstod Ankenævnet for Patienterstatningen tilpligtet at anerkende, at der er grundlag for at genoptage sagen.

Under byretssagen var parterne enige om at anmode Arbejdsskadestyrelsen (i dag: Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) om en udtalelse. Manden blev efterfølgende opereret to gange, og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring satte sagen i bero begge gange. Herefter anmodede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mandens advokat om, at manden blev undersøgt af en speciallæge i ortopædkirurgi, og at der blev udarbejdet en erklæring om skadens følger.

Byretten fandt, at sagen ikke skulle udsættes på indhentelse af en speciallægeerklæring

Byretten udtalte, at det er Ankenævnets afgørelse fra 2013, der er til prøvelse, og at sagen drejer sig om, hvorvidt der på det tidspunkt var grundlag for genoptagelse. På denne baggrund fandt byretten, at der ikke var grund til at udsætte sagen på indhentelse af en ny ortopædkirurgisk speciallægeerklæring.

Manden kærede herefter med Procesbevillingsnævnets tilladelse byrettens kendelse til landsretten.

Landsretten tillod indhentelse af en ny speciallægeerklæring

Landsretten udtalte, at sagen drejer sig om, hvorvidt Ankenævnet i medfør af erstatningsansvarslovens § 11 skal genoptage sagsbehandlingen af sagen, og at byretten skal prøve, hvorvidt Ankenævnets afgørelse fra 2013 om afslag på genoptagelse var korrekt.

Landsretten udtalte herefter, at det som udgangspunkt er de oplysninger, der var tilgængelige på tidspunktet for ankenævnets afgørelse, der skal lægges til grund ved domstolsprøvelsen, men at det imidlertid fremgår af erstatningsansvarslovens § 11, at en afsluttet sag om erstatning mv. kan genoptages, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afslutning.

Landsretten fandt på baggrund af forarbejderne til erstatningsansvarslovens § 11, at der i sager om genoptagelse kan indhentes og lægges vægt på yderligere oplysninger til belysning af skadelidtes helbredsmæssige tilstand, selv om disse ikke forelå på tidspunktet for den afgørelse, der er til prøvelse, hvis de vurderes at være af væsentlig betydning for sagens afgørelse.

Da manden havde undergået to operationer siden Ankenævnets afgørelser, kunne det ifølge landsretten ikke på forhånd udelukkes, at en ny speciallægeerklæring vil kunne bidrage til sagens oplysning, og landsretten ændrede derfor byrettens afgørelse, idet landsretten tillod manden at indhente en ny ortopædkirurgisk speciallægeerklæring.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0365.