10 okt 2017

Procesbevillingsnævnet

Indlevering af ankestævning i en småsag

Procesbevillingsnævnet har den 6. oktober 2017 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en dom om afvisning, der er afsagt af Østre Landsret den 3. juli 2017.

Selskabet havde som udlejer anlagt sag ved byretten mod en lejer med blandt andet påstand om, at lejeren skulle anerkende lejens størrelse. Sagen blev behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39 om behandling af sager om mindre krav (småsager).

Byretten frifandt lejeren, og selskabet indgav herefter en ankestævning til landsretten. Ankestævningen blev indleveret pr. mail til landsretten 5 dage inden ankefristens udløb, og landsretten videresendte ikke ankestævningen til byretten.

Landsretten afviste ankesagen

Landsretten fastslog, at ankefristen regnes fra domsafsigelsestidspunktet, og at anke af en sag, der er behandlet efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39, skal ske ved indlevering af en ankestævning til byretten, jf. retsplejelovens § 410, stk. 2, 1. pkt.

Landsretten afviste herefter ankesagen med henvisning til, at ankestævningen ikke var modtaget i byretten inden ankefristens udløb, jf. retsplejelovens § 410, stk. 1, jf. § 372, stk. 1.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0378