10 okt 2017

Procesbevillingsnævnet

Erstatningsansvar for arbejdsulykke på en fiskekutter

Procesbevillingsnævnet har den 6. oktober 2017 meddelt en fagforening som mandatar for en fisker tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Lands-ret den 22. maj 2017.

Ved en arbejdsulykke om bord på en fiskekutter var en fisker kommet til skade med hånden. Ulykken skete angiveligt ved, at fiskeren blev ramt af en løsrevet klampe i forbindelse med indhaling af trawl, hvor fiskeren arbejdede på fiskekutterens dæk, mens skipperen befandt sig i styrehuset.

Arbejdsskadestyrelsen havde anerkendt ulykken som en arbejdsskade, og fiskeren anlagde efterfølgende sag mod arbejdsgiveren med påstand om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for svie og smerte.

Under sagen for byretten blev spørgsmålet om arbejdsgiverens erstatningsansvar udskilt til særskilt behandling.

Byretten fandt, at arbejdsgiveren var erstatningsansvarlig

Byretten fandt, at skipperen burde have afventet et klartegn fra fiskeren, eller at fiskeren var af vejen, inden skipperen begyndte at hive i indhalerlinen. Under disse omstændigheder fandt retten, at uheldet måtte skyldes, at arbejdet ikke var tilrettelagt fuldt forsvarligt, og at skipperen derfor havde handlet ansvarspådragende over for fiskeren.

Arbejdsgiveren ankede herefter byrettens deldom til landsretten.

Landsretten frifandt arbejdsgiveren

Landsretten lagde til grund, at fiskeren, da skipperen begyndte at trække indhalerlinen ind, var fri af området, hvor linen blev trukket ind, og dermed befandt sig i en sådan afstand fra klampen, at skipperen ikke havde anledning til at afvente en egentlig klarmelding fra fiskeren, eller at fiskeren var kommet væk fra området.

Herefter fandt landsretten, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at arbejdet ikke var tilrettelagt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Skipperen havde således ikke handlet ansvarspådragende i forbindelse med ulykken. På denne baggrund frifandt landsretten arbejdsgiveren.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0350