02 okt 2017

Procesbevillingsnævnet

Ændring af sagsøgtes partsbetegnelse

Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2017 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. august 2017.

Lejer anlagde sag imod selskab X. Til stævningen var der vedlagt et svarskrift i en anden retssag, der var anlagt af selskab Y mod lejer. Selskab X og selskab Y var koncernforbundne, ligesom selskaberne blev drevet fra samme forretningsadresse, og havde samme direktør.

Idet retten fandt, at stævningen ikke opfyldte kravene i retsplejelovens § 348, stk. 2, meddelte retten lejer en frist til at afhjælpe manglerne, jf. retsplejelovens § 349, stk. 2.

Ved supplerende stævning, indgivet ca. 3 måneder efter den oprindelige stævning, var sagsøgte anført som selskab Y. Lejers advokat oplyste i den forbindelse retten om, at lejer ved en fejl var kommet til at anføre selskab X som sagsøgt, og at der var tale om en åbenbar fejl.

Stævningen samt den supplerende stævning blev herefter forkyndt for selskab X. Selskab Y blev ligeledes af retten informeret om den verserede retssag, ligesom selskab Y blev meddelt en frist for dette selskabs bemærkninger til lejers anmodning om tilladelse til at ændre sagsøgtes betegnelse. Selskab Y protesterede herefter imod ændringen af sagsøgte fra selskab X til selskab Y.

Byretten afslog at partsbetegnelsen kunne ændres

Byretten fandt, at en ændring af sagsøgte fra selskab X til selskab Y, uanset at selskaberne måtte være koncernforbundne, var en berigtigelse der gik ud over, hvad der kunne ske uden begge selskabers samtykke, jf. retsplejelovens § 349, stk. 2. Da selskab Y havde protesteret mod ændringen af partsbetegnelsen, afslog byretten, at partsbetegnelsen kunne ændres. Lejer kærede med Procesbevillingsnævnets tilladelse kendelsen til landsretten.

Landsretten ændrede byrettens kendelse

Landsretten ændrede byrettens kendelse, således at det blev tilladt lejer at ændre partsbetegnelsen. Landsretten lagde blandt andet vægt på, at selskab X og selskab Y var koncernforbundne, blev drevet fra samme adresse og havde samme personkreds bag sig. Landsretten udtalte desuden, at selv hvis sagsøgtes betegnelse ikke var blevet ændret fra selskab X til selskab Y i den supplerende stævning, måtte det efter indholdet af den supplerende stævning have stået selskaberne klart, at lejer havde til hensigt at sagsøge sin tidligere udlejer (Selskab Y), hvorfor den fejlagtige angivelse af selskab X i den oprindelige stævning ikke berettiget kunne give anledning til forveksling eller tvivl hos nogen af selskaberne. Landsretten fandt på den baggrund, at lejer kunne ændre partsbetegnelsen fra selskab X til selskab Y.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0429.