Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 aug 2021

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af kæremål om advokatsalær i en større straffesag

Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2021 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 15. marts 2021 (S-581-21).

En advokat var beskikket som forsvarer for en af de tiltalte i en større straffesag.

Byretten frifandt de tiltalte og fastsatte advokatens salær til 341.388,75. kr. med tillæg af moms.

Advokaten anmodede byretten om at revurdere salærfastsættelsen og henviste blandt andet til, at der havde været tale om en meget kompleks sag med omfattende materiale og mange problemstillinger. Advokaten anførte, at såfremt henvendelsen ikke fik byretten til at revurdere salærfastsættelsen, skulle henvendelsen betragtes som en kære.

Byretten fandt ikke grundlag for at revurdere salæret

Byretten fandt ikke grundlag for at revurdere salæret, og byretten fremsendte kæremålet til landsretten.

Landsretten afviste kæremålet

Landsretten anførte, at retsplejelovens regler om kære måtte forstås sådan, at en afgørelse ikke kan kæres, inden den er truffet. Landsretten afviste derfor kæremålet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/08889.