Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

17 aug 2021

Procesbevillingsnævnet

Afvisning af bevisanke ved tiltaltes udeblivelse

Procesbevillingsnævnet har den 12. august 2021 meddelt en tiltalt mand tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 17. maj 2021 (S-1541-20).

En tiltalt mand blev i byretten idømt en tillægs- og fællesstraf af fængsel i 1 år og 3 måneder samt en advarsel om udvisning for adskillige bedrageriforhold begået i forening med en anden medtiltalt under udnyttelse af de forurettedes mentale tilstand og ved brug af de forurettedes personoplysninger. Den tiltalte ankede byrettens dom til landsretten med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Anklagemyndigheden kontraankede byrettens dom til skærpelse.

Hovedforhandlingen i landsretten blev berammet til 8 retsdage. Omkring en time forud for hovedforhandlingens første retsdag kontaktede den tiltalte telefonisk landsretten og oplyste, at han ville være forsinket, men at han snart var på vej. Den tiltalte oplyste ikke om baggrunden for forsinkelsen. Da hovedforhandlingen blev indledt, var den tiltalte imidlertid ikke fremmødt.

Landsretten afviste den tiltaltes bevisanke

Landsretten fastslog indledningsvist under hovedforhandlingen, at den tiltalte var lovligt indkaldt til hovedforhandlingen, men at han var udeblevet uden at have oplyst en lovlig grund. Da den tiltaltes anke angik bevisbedømmelsen, og da landsretten fandt, at bevisanken ikke med nytte kunne behandles uden den tiltaltes tilstedeværelse, afviste landsretten den tiltaltes bevisanke. Landsretten fremmede herefter sagen som en udmålingsanke.

Omkring 45 minutter efter hovedforhandlingens indledning gav den tiltalte imidlertid møde. På dette tidspunkt blev byrettens dom læst op for landsretten. Den tiltalte blev af retsformanden i forbindelse med sit fremmøde oplyst om afvisningen af bevisanken, herunder at sagen blev fremmet som en udmålingsanke. Oplæsningen af dommen blev herefter genoptaget. Omkring 35 minutter senere, efter en kort pause, oplyste den tiltalte landsretten om, at han ønskede kendelsen om afvisning af bevisanken genoptaget, hvilket imidlertid blev afvist af retsformanden. Herefter blev oplæsningen af dommen genoptaget på ny. Efter få minutter afbrød den tiltalte oplæsningen af dommen for nærmere drøftelse af sit forfald og afvisningen af bevisanken, hvortil den tiltalte af retsformanden blev oplyst om, at han ikke havde pligt til at være til stede. Den tiltalte forlod herefter retsmødet.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/13956.