Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

29 jun 2021

Procesbevillingsnævnet

Kompetencespørgsmål ved afgørelser om barnets bopæl i udlandet

Procesbevillingsnævnet har den 4. juni 2021 meddelt en far tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 9. marts 2021 (BS-46374/2020).

Forældrene havde et godt samarbejde omkring deres fælles barn på 1,5 år. Forældrene var enige om, at de ønskede fælles forældremyndighed, og at moderen skulle være bopælsforælder. Moderen ønskede imidlertid at flytte til Sverige med barnet. Faderen ønskede ikke, at moderen flyttede til Sverige, da hans mulighed for løbende øget samvær med barnet ville svækkes.

Byretten kom frem til, at det ville være bedst for barnet at have bopæl hos sin mor i Sverige.

Byretten kom frem til, at det ville være bedst for barnet at have bopæl hos sin mor i Sverige, og at det ikke ville afskære hyppig kontakt til faderen og resten af familien. Faderen ankede byrettens dom til Østre Landsret.

Landsretten kom frem til, at domstolene kunne behandle sagen, og at moderen kunne tage bopæl i Sverige med barnet.

Forældreansvarslovens § 17, stk. 1, bestemmer, at har forældre fælles forældremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, kan der træffes afgørelse herom. Under ankesagen for landsretten blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt domstolene overhovedet havde hjemmel til at træffe afgørelse om barnets bopæl, idet forældrene var enige om, at moderen skulle være bopælsforælder.

Der var dissens i landsretten vedrørende begrundelsen for, at bopælsforælderen i en sådan situation kunne indbringe spørgsmålet om barnets bopæl. Landsrettens flertal fandt, at der i forarbejderne til forældreansvarslovens § 17 sammenholdt med forarbejderne til forældreansvarslovens §§ 3 og 18 var tilstrækkelige holdepunkter for, at domstolene kunne tage stilling til spørgsmålet. Landsrettens mindretal fandt, at der hverken i ordlyd eller forarbejder var holdepunkter for, at domstolene kunne tage stilling til bopælsspørgsmålet, men at der på den anden side heller ikke var hjemmel til at afskære domstolsprøvelse. På den baggrund var dommerne enige om at behandle sagen. Landsretten tiltrådte herefter byrettens afgørelse om, at barnet fortsat skulle have bopæl hos moderen, herunder således at hun kan tage bopæl i Sverige.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/08004.