Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

25 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Udstrækning af varetægtsfængsling efter udlændingeloven

Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2021 meddelt en arrestant tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 17. marts 2021 (S-699-21).

Arrestanten, der er nigeriansk statsborger med opholdstilladelse og fast bopæl samt arbejde i Italien, blev den 17. februar 2021 varetægtsfængslet i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, som sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved under skærpende omstændigheder at have besiddet 1,5 gram hash og at have besiddet et samlet kontantbeløb svarende til forudgående salg af 31 gram hash i området nær Christiania. Arrestanten var på tidspunktet for de påsigtede forhold på ferie i Danmark hos sin kæreste.

Varetægtsfængslingen blev efterfølgende løbende forlænget, herunder den 2. marts 2021, hvor anklagemyndigheden indleverede anklageskrift. Byretten fastsatte en kortere frist på 6 dage henset til sagens karakter og henset til, at der afventedes berammelse af sagen.

Hovedforhandling i straffesagen blev efterfølgende berammet til den 31. marts 2021. I den forbindelse forespurgte arrestanten om en hurtigere berammelse, hvilket byretten ikke kunne imødekomme.

Byretten forlængede varetægtsfængslingen

Byretten fandt, at betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af arrestanten frem til endelig dom i sagen var opfyldt. Byretten lagde vægt på, at selvom der forelå et proportionalitetsproblem, var der ikke mulighed for at gennemføre hovedforhandlingen på et tidligere tidspunkt, ligesom ansøgers tilstedeværelse for fuldbyrdelse af en eventuel bestemmelse om udvisning nødvendiggjorde varetægtsfængslingen.

Arrestanten kærede kendelsen til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens kendelse

Landsretten tiltrådte, at arrestanten skulle være varetægtsfængslet frem til endelig dom. Landsretten lagde vægt på, at der var bestemte grunde til at anse fortsat varetægtsfængsling for nødvendig med henblik på at sikre arrestantens tilstedeværelse under sagen, og indtil en eventuel bestemmelse om udvisning kunne fuldbyrdes.

Landsretten fandt endvidere, at sagen måtte anses for at være fremmet med fornøden hurtighed henset til oplysningerne om sagens forløb, herunder tidspunktet for indlevering af anklageskriftet, byrettens fastsættelse af kortere frister for forlængelsen af varetægtsfængslingen med henblik på berammelse, sagens berammelse, herunder at hovedforhandlingen ikke kunne fremrykkes til et tidligere tidspunkt. Landsretten fandt heller ikke, at mindre indgribende foranstaltninger efter det oplyste om arrestantens forhold kunne anses for tilstrækkelige.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 21/09419.