Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

10 maj 2021

Procesbevillingsnævnet

Bortvisning af sygemeldt skolelærer på Grønland efter adresseændring

Procesbevillingsnævnet har den 7. maj 2021 meddelt en kommune tilladelse til anke til Høje-steret af en dom der er afsagt af Grønlands Landsret den 5. oktober 2020 (BS-349/2019).

En folkeskolelærer i en kommune på Grønland sygemeldte sig i november 2018. Han fremsendte efterfølgende flere lægeerklæringer til kommunen og skiftede den 31. december 2018 sin folkeregisteradresse til Bornholm.

Den 10. januar 2019 sendte kommunen et partshøringsbrev om påtænkt bortvisning på grund af ulovlig udeblivelse og manglende overholdelse af reglerne om sygemelding, herunder som følge af flytningen til Danmark. Kommunen tilkendegav, at folkeregisteradresse i kommunen var en grundlæggende forudsætning for ansættelsesforholdet, og at kommunen opfattede flytningen som udtryk for, at læreren ikke havde til hensigt at fortsætte arbejdet på Grønland. Læreren anførte i sit høringssvar, at han havde levet op til de almindelige regler for sygemelding, og at bemærkningerne om flytningen af adresse ikke havde relevans.

Den 22. januar 2019 bortviste kommunen læreren blandt andet med henvisning til, at han ikke havde overholdt reglerne for sygemelding eller sin oplysningspligt i forhold til adresseskiftet.

Læreren anlagde herefter sag mod kommunen med påstand om erstatning og godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Byretten frifandt kommunen

Retten i Grønland fandt, at kommunen havde været berettiget til at antage, at lærerens flytning af folkeregisteradresse var udtryk for, at han ikke kunne eller ville fortsætte ansættelsesforholdet, hvorfor bortvisningen var berettiget.

Landsretten ændrede byrettens dom

Grønlands Landsret fandt, at læreren havde overholdt reglerne for sygemelding, idet han uopfordret havde fremsendt flere lægeerklæringer, mens kommunen ikke havde anmodet om nærmere dokumentation for sygdommen.

Landsretten fandt endvidere, at kommunen ikke havde godtgjort, at bortvisningen var berettiget med henvisning til adresseskiftet og lagde i den forbindelse vægt på lærerens forklaring om, at han alene havde ændret sin adresse for at få en lægeerklæring, og at det ikke var meningen, at flytningen skulle være endelig. Landsretten lagde også vægt på, at kommunen ikke havde fremlagt oplysninger om en eventuel bopælspligt i kommunen.

Landsretten fandt derfor, at kommunen skulle betale erstatning og godtgørelse til læreren.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr 20/01036.