Gå til sidens indhold

Procesbevillingsnævnet

30 mar 2021

Procesbevillingsnævnet

Om anvendelse af forvaring

Procesbevillingsnævnet har den 26. marts 2021 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 25. september 2020 (V.L. S-0411-20)

Anklagemyndigheden havde i sagen rejst tiltale for 17 forhold vedrørende blandt andet ulovlig tvang, trusler, vidnetrusler, frihedsberøvelse, grov vold, mishandling, røveri, voldtægt og andre seksuelle forhold end samleje begået i en periode fra 2015 til 2019 overfor den tiltaltes to tidligere samlevere. Flere af forholdene var begået i forening med flere medtiltalte.

Den tiltalte var ikke tidligere straffet.

Sagen var forinden byrettens behandling forelagt for Retslægerådet, der fandt den tiltalte svært personlighedsmæssigt afvigende med overvejende dyssociale, narcissistiske, paranoide og emotionelt ustabile træk. Retslægerådet vurderede, at den tiltalte udgjorde en nærliggende og væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred og frihed, hvorfor anvendelse af forvaring i stedet for fængsel var påkrævet for at forebygge denne fare.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om forvaring efter straffelovens § 70, stk. 1, og stk. 2.

Byretten idømte forvaring

Byretten fandt den tiltalte skyldig i 16 forhold og idømte den tiltalte forvaring efter straffelovens § 70, stk. 2. Byretten lagde vægt på omfanget, karakteren og grovheden af de begåede forbrydelser sammenholdt med oplysningerne om den tiltaltes person, herunder Retslægerådets vurdering af den tiltaltes farlighed.

Den tiltalte ankede byrettens dom med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse, således at sanktionen blev ændret til fængselsstraf frem for forvaring.

Landsretten idømte fængsel i 8 år

Landsretten fandt ligeledes den tiltalte skyldig i 16 forhold. Uanset oplysningerne om den tiltaltes personlige forhold, herunder udtalelsen fra Retslægerådet, fandt landsretten ikke grundlag for at idømme den tiltalte forvaring. Landsretten henviste til karakteren af de begåede forhold, at den tiltalte ikke tidligere var straffet, og at kriminaliteten ikke havde rettet sig imod tilfældige ofre. Henset til forholdenes grovhed, og at disse var begået over en længere årrække mod to forurettede samt til dels var begået i forening med andre medtiltalte, fastsatte landsretten straffen til fængsel i 8 år.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 20/00387 (2020-25-0297).